dnes je 21.7.2024

Input:

110/1951 Sb., Zákon o státních pracovních zálohách, platné do 29.12.1958

č. 110/1951 Zb.
[zrušené č. 89/1958 Zb.]
ZÁKON
ze dne 19. prosince 1951
o státních pracovních zálohách.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Účel zákona.
Plánovaný rozvoj našeho hospodářství, zejména v průmyslu, vyžaduje, aby byl zajištěn stálý příliv nových pracovních sil do dolů, hutí a jiných důležitých hospodářských odvětví. Ježto v naší zemi zmizela nezaměstnanost a rolnická bída a nelze počítat se samovolným přítokem pracovních sil do závodů, je třeba organisovaně připravovat nové pracovní síly z řad mládeže a vytvářet tak nutné pracovní zálohy.
§ 2.
Státní pracovní zálohy.
Státní pracovní zálohy se vytvářejí tím, že se pro důležitá hospodářská odvětví vychovává každoročně potřebný počet kvalifikovaných dělníků z řad mládeže ve věku od 15 let. Výchova se provádí v odborných učilištích a školách závodního výcviku.
§ 3.
Odborná učiliště a školy závodního výcviku.
(1) Vláda stanoví, pro která hospodářská odvětví nebo pro které obory se zřídí odborná učiliště nebo školy závodního výcviku.
(2) Pro povolání, která vyžadují důkladného odborně-technického vzdělání, se školí mládež v odborných učilištích s dvou až tříletou učební dobou.
(3) Pro ostatní povolání se školí mládež ve školách závodního výcviku s šesti až dvanáctiměsíční učební dobou.
(4) Ministerstvo pracovních sil zřizuje odborná učiliště a školy závodního výcviku, provádí nábor do nich a rozmisťuje jejich absolventy podle potřeb jednotného hospodářského plánu.
§ 4.
Práva a povinnosti žáků a absolventů odborných učilišť a škol závodního výcviku a povinnosti podniků.
(1) Odborná učiliště a školy závodního výcviku poskytují odborně-technické a všeobecné vzdělání a politickou, kulturní, tělesnou a brannou výchovu.
(2) Žáci jsou po dobu učení zabezpečeni státem. Vzdělání a výchova v odborných učilištích a školách závodního výcviku jsou bezplatné.
(3) Absolventi odborných učilišť a škol závodního výcviku jsou povinni pracovat v podnicích, které určí ministerstvo pracovních sil, po dobu jím stanovenou v rozmezí od tří do pěti let.
(4) Podniky jsou povinny zaměstnávat absolventy odborných učilišť a škol závodního výcviku pracemi, které odpovídají jejich odborné kvalifikaci, a pečovat o zvyšování jejich odborné a kulturní úrovně a o zajištění jejich vhodného ubytování. ministerstvo pracovních sil dozírá na plnění těchto povinností.
Hmotné zajištění odborných učilišť a škol závodního výcviku.
§ 5.
(1) Pro odborná učiliště a školy závodního výcviku se použije zařízení, která sloužila převážně účelům středisek pracujícího dorostu, s výjimkou učňovských pracovišť a jiných výchovných zařízení, která jsou s hlediska provozu neoddělitelnou součástí podniku. Správa tohoto majetku se převede na ministerstvo pracovních sil podle příslušných předpisů.
(2) Příslušná ministerstva se postarají o to, aby podniky poskytly odborným učilištím a školám závodního výcviku bezplatné užívání výchovných zařízení, jejichž správa se nepřevede na ministerstvo pracovních sil podle odstavce 1, jakož i vhodných a bezpečných pracovišť a vhodného technického a provozního zařízení a aby zajistily též řádný a bezpečný