dnes je 8.12.2023

Input:

110/1966 Sb., Vyhláška ministerstva školství a kultury o označování zahraničních absolventů československých vysokých škol, platné do 31.8.1980

č. 110/1966 Zb.
[zrušené č. 39/1980 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva školství a kultury
ze dne 14. prosince 1966
o označování zahraničních absolventů československých vysokých škol
Ministerstvo školství kultury v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 19 odst. 2 zákona č. 19/1966 Sb., o vysokých školách:
§ 1
(1) Zahraničním absolventům československých škol přiznávají příslušné československé vysoké školy tituly a vydávají jim diplomy podle ustanovení § 14 a 15 zákona č. 19/1966 Sb., o vysokých školách.
(2) Absolventům, uvedeným v odst. 1, vydá fakulta, na níž ukončili studium, potvrzení o vykonaných zkouškách, obsahující výpis všech předmětů, které absolvovali během studia a výpis zkoušek, které během studia na příslušné fakultě vykonali. Potvrzení o vykonaných zkouškách vydává fakulta podle požadavku absolventa v jazyce ruském, anglickém, francouzském, německém, španělském, popř. latinském.
§ 2
(1) Zahraničním absolventům československých vysokých škol (dále jen „absolventi“)
a) universitního směru s výjimkou absolventů lékařského studia, absolventů fakult pedagogických, fakult tělesné výchovy a sportu a absolventů učitelského studia na fakultách přírodovědeckých a filosofických,
b) technického směru,
c) ekonomického směru,
d) zemědělského směru s výjimkou absolventů veterinárního studia,

vydá vysoká škola, na níž studium ukončili, kromě diplomu podle § 1 odst. 1, požádají-li o to pro použití v zahraničí, též diplom v jazyce anglickém nebo francouzském s označením obvyklým při dosažení příslušné vysokoškolské kvalifikace v oblasti, v níž budou působit (oddíl A přílohy).
(2) Absolventům lékařských a veterinárních fakult vydá vysoká škola, na níž studium ukončili, kromě diplomu podle § 1 odst. 1, požádají-li o to pro použití v zahraničí, též diplom v jazyce latinském.
(3) Absolventům fakult pedagogických a fakult tělesné výchovy a sportu a učitelského studia na fakultách přírodovědeckých a filosofických vydá vysoká škola, na níž studium ukončili, kromě diplomu podle § 1 odst. 1, požádají-li o to pro použití v zahraničí, vysvědčení o dosažení učitelské způsobilosti s uvedením druhu a stupně školy, na níž jsou způsobilí vyučovat, a aprobace v jazyce anglickém nebo francouzském (oddíl B přílohy).
§ 3
Absolventům, kteří vykonají rigorosní zkoušku podle rigorosního řádu1) vydá vysoká škola na níž zkoušku vykonali, kromě diplomu podle § 1 odst. 1, požádají-li o to pro použití v zahraničí, i diplom v jazyce latinském (oddíl C přílohy).
§ 4
Absolventům, kteří získali odbornou kvalifikaci jiným než učitelským studiem na československých vysokých školách a kteří buď paralelním nebo dodatečným studiem získali také pedagogickou způsobilost, vydá fakulta, na níž pedagogickou způsobilost získali, požádají-li o to pro použití v zahraničí, vysvědčení v anglickém nebo francouzském jazyce o dosažení učitelské způsobilosti s uvedením druhu a stupně školy, na níž jsou zahraniční absolventi způsobilí vyučovat a s označením aprobace (oddíl B přílohy).
§ 5
O vydaných diplomech, vysvědčeních a potvrzeních se vede přesná