dnes je 3.12.2023

Input:

110/1969 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Belgického království o mezinárodní silniční dopravě

č. 110/1969 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 31. srpna 1969
o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Belgického království o mezinárodní silniční dopravě
Dne 17. dubna 1968 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Belgického království o mezinárodní silniční dopravě.
Podle svého článku 21 odst. 1 vstoupila Dohoda v platnost dnem 31. října 1968.
Český překlad Dohody se vyhlašuje současně.
 
Ing. Marko v. r.
 
DOHODA
mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Belgického království o mezinárodní silniční dopravě
Vláda Československé socialistické republiky a vláda Belgického království,
vedeny přáním rozvíjet přepravu cestujících a zboží užitkovými vozidly silniční dopravy mezi oběma státy, jakož i tranzitem přes jejich území, se dohodly takto:
I. Přeprava cestujících autobusy a autokary
Přepravy podléhající povolení
Článek 1
Veškerá přeprava cestujících autobusy nebo autokary mezi oběma státy nebo tranzitem přes jejich území podléhá povolovacímu řízení s výjimkou přeprav uvedených v článku 5.
Pravidelné tratě
Článek 2
1. Pravidelné tratě mezi oběma státy nebo tranzitem přes jejich území schvalují po vzájemné dohodě příslušné orgány smluvních stran na základě vzájemnosti.
2. Příslušné orgány smluvních stran vydávají povolení pro úsek trasy procházející územím jejich státu.
3. Příslušné orgány smluvních stran stanoví po vzájemné dohodě podmínky pro vydávání povolení.
Článek 3
1. Žádost o povolení se předkládá příslušným orgánům státu, kde je vozidlo evidováno, nejpozději dva měsíce před předpokládaným datem zahájení přepravy.
2. K žádosti o povolení musí být připojena nezbytná dokumentace (jméno nebo firma dopravce, návrh jízdního řádu, tarifů a trasy jízdy, místa zastávek, údaje o předpokládané době provozu v průběhu roku, předpokládané datum zahájení přepravy, ujednání mezi dopravci u společně provozované trati). Příslušné orgány smluvních stran mohou požadovat i další údaje, které považují za potřebné.
3. Příslušné orgány každé smluvní strany předají příslušným orgánům druhé smluvní strany spolu se všemi předepsanými doklady žádosti, které zamýšlí schválit.
Každé povolení vyžaduje předchozí souhlas tranzitních zemí.
Jiné přepravy
Článek 4
1. Povolení pro příležitostné přepravy cestujících, kromě přeprav uvedených v článku 5, se vydávají na základě žádostí předložených příslušnému orgánu smluvní strany, kde je vozidlo evidováno. Tento orgán je předá příslušnému orgánu druhé smluvní strany ke schválení a k vydání povolení.
2. Pro každou jízdu a pro každé vozidlo se vydává samostatné povolení, které opravňuje k provedení přepravy při jízdě tam i zpět, pokud v tomto povolení není stanoveno jinak.
3. Každé vozidlo musí být vybaveno povolením vydaným příslušnými orgány smluvních stran, které bude na požádání předloženo kontrolním orgánům.
Přepravy nepodléhající povolení
Článek 5
1. přepravní podniky, které mají provozní sídlo v jednom z obou států a které jsou oprávněny zajišťovat