dnes je 19.7.2024

Input:

113/1949 Zb., Nařízení, kterým se stanoví počátek účinnosti zákona o hudební a artistické ústředně na Slovensku

113/1949 Zb.
Vládne nariadenie
zo dňa 27. apríla 1949,
ktorým sa určuje začiatok účinnosti zákona o hudobnej a artistickej ústredni na Slovensku.
Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 26 zákona zo dňa 25. marca 1948, č. 69 Sb., o hudobnej a artistickej ústredni:
§ 1
Zákon č. 69/1948 Sb. nadobúda účinnosť na Slovensku dňom 1. mája 1949.
§ 2
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister informácií a osvety.
 
Zápotocký v. r.
Kopecký v. r.