dnes je 7.12.2023

Input:

113/1968 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o leteckých službách mezi Československou socialistickou republikou a Súdánskou republikou

č. 113/1968 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 25. dubna 1968
o dohodě o leteckých službách mezi Československou socialistickou republikou a Súdánskou republikou
Dne 14. května 1966 byla v Chartúmu podepsána Dohoda o leteckých službách mezi Československou socialistickou republikou a Súdánskou republikou.
Podle svého článku XV vstoupila Dohoda v platnost dnem 12. února 1968.
České snění Dohody se vyhlašuje současně.
 
Dr. Hájek v. r.
 
DOHODA
o leteckých službách mezi Československou socialistickou republikou a Súdánskou republikou
Vláda československé socialistické republiky a vláda Súdánské republiky
vedeny přáním podporovat rozvoj letecké dopravy mezi svými zeměmi a provádět co nejširší vzájemnou spolupráci v této oblasti založenou na zásadách a ustanovení Úmluvy o mezinárodním civilním letectví otevřené k podpisu v Chicagu dne sedmého prosince 1944, jejímiž smluvními stranami jsou obě vlády,
majíce na zřeteli, že každý stát má plnou a výlučnou suverenitu nad vzdušným prostorem nad svým územím a
přejíce si sjednat Dohodu upravující zřízení leteckých služeb mezi jejich územími a přes jejich území,
dohodly se takto:
Článek I
(1) Pro účely této Dohody, nebude-li vyplývat ze souvislosti něco jiného,
a) výraz „Úmluva“ znamená Úmluvu o mezinárodním civilním letectví otevřenou k podpisu v Chicagu dne sedmého prosince 1944 a zahrnuje všechny Přílohy přijaté podle článku 90 této Úmluvy a všechny změny těchto Příloh nebo Úmluvy podle jejich článků 90 a 94;
b) výraz „letecké úřady“ znamená: pokud jde o Československo, ministerstvo dopravy- letecký odbor nebo osoby či orgány oprávněné k provádění stejných nebo podobných funkcí, jaké nyní provádí ministerstvo dopravy-letecký odbor; pokud jde o Súdán, ministra dopravy nebo jiné osoby či orgány oprávněné k provádění stejných nebo podobných funkcí, které nyní vykonává uvedený ministr;
c) výraz „určený letecký podnik“ znamená letecký podnik, který oznámí jedna ze smluvních stran v souladu s článkem III této Dohody písemně druhé smluvní straně jako podnik, který bude provozovat dohodnuté služby na stanovených tratích;
d) výraz „území“, „letecké služby“, „mezinárodní letecké služby“, „letecký podnik“ a „přistání pro neobchodní účely“ mají význam určený jim v článcích 2 a 96 Úmluvy.
(2) Seznam tratí připojený k této Dohodě se považuje za součást Dohody. Jakýkoliv odkaz na tuto Dohodu bude, pokud nebude ze souvislosti vyplývat něco jiného, současně odkazem na uvedený seznam tratí.
Článek II
(1) Každá smluvní strana uděluje druhé smluvní straně práva stanovená v této Dohodě za účelem zřízení leteckých služeb na tratích stanovených v příslušném oddílu připojeného Seznamu tratí (dále nazývaných „dohodnuté služby“ a „stanovené tratě“).
(2) Podle ustanovení této Dohody požívají určené letecké podniky každé ze smluvních stran při provozování dohodnutých služeb na stanovené trati těchto výsad:
a) létat bez přistání přes území druhé smluvní strany v souladu s příslušnými zákony a předpisy této druhé smluvní strany;
b) provádět na zmíněném území přistání pro neobchodní