dnes je 3.12.2023

Input:

114/1967 Sb., Zákon o volbách do národních výborů, platné do 25.11.1971

č. 114/1967 Zb.
[zrušené č. 56/1971 Zb.]
ZÁKON
ze dne 30. listopadu 1967
o volbách do národních výborů
Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
ČÁST PRVNÍ
Základní ustanovení
§ 1
Pracující lid volí za poslance národních výborů své představitele, občany politicky a odborně vyspělé, schopné zabezpečovat úkoly národních výborů a organizovat a sjednocovat tvůrčí síly pracujících.
§ 2
Volby do národních výborů se konají na základě obecného, rovného a přímého volebního práva tajným hlasováním.
§ 3
(1) Právo volit mají všichni občané Československé socialistické republiky, kteří v den volby dosáhli věku 18 let, bez ohledu na národnost, pohlaví, náboženské vyznání, zaměstnání, dobu pobytu, sociální původ, majetkovém poměry a dřívější činnost.
(2) Právo volit nemají však občané, kteří byli pravomocně zbaveni způsobilosti k právním úkonům pro duševní poruchu nebo jejichž způsobilost k právním úkonům byla pro takovou poruchu omezena.1)
(3) Občané, kteří jsou ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve vazbě, nevolí.
§ 4
Do národního výboru může být zvolen každý občan Československé socialistické republiky, který má právo volit a v den volby dosáhl věku 21 let.
ČÁST DRUHÁ
Seznamy voličů
§ 5
Zápis do seznamu voličů
(1) Všichni občané Československé socialistické republiky, kteří mají právo volit, zapisují se do seznamu voličů podle místa svého bydliště.
(2) Občané, kteří po sestavení seznamu voličů nabudou nebo pozbudou práva volit, zapíší se dodatečně do seznamu voličů nebo se z něho dodatečně vyškrtnou.
(3) Každý volič může být zapsán jen v jednom seznamu voličů.
§ 6
Sestavení seznamů voličů
(1) Seznamy voličů sestavuje místní (městský) národní výbor podle volebních okrsků.
(2) Seznamy voličů z řad příslušníků ozbrojených sil a ozbrojených sborů, kteří jsou hromadně ubytováni, sestavuje jejich velitel.
§ 7
Vyložení seznamu voličů
(1) Nejpozději 30 dnů přede dnem volby vyloží místní (městský) národní výbor seznamy voličů, aby občané do nich mohli v úředních místnostech nahlédnout. O vyložení seznamů voličů vyrozumí místní (městský) národní výbor občany způsobem v místě obvyklým.
(2) V obcích, v nichž je více než 5000 osob zapsaných do seznamů voličů, zařídí místní (městský) národní výbor, aby byl v každém domě vyložen seznam voličů, kteří v domě bydlí. Místní (městský) národní výbor může takové opatření učinit i v obcích, které mají méně než 5000 osob zapsaných do seznamů voličů.
§ 8
Námitkové řízení
(1) Každý občan může ústně nebo písemně upozornit místní (městský) národní výbor na chyby a nesprávnosti v seznamu voličů a navrhnout opravu. Místní (městský) národní výbor je povinen o upozornění rozhodnout do 3 dnů a buď provést příslušnou opravu v seznamu voličů, nebo písemně stěžovateli sdělit, z jakých důvodů opravu nelze provést.
(2) Bude-li návrh zamítnut, může jej občan předložit okresnímu soudu příslušnému podle volebního okrsku. Pro řízení platí ustanovení občanského soudního řádu o přezkoumávání rozhodnutí jiných orgánů. Podle rozhodnutí soudu provede místní (městský) národní výbor opravu v seznamu voličů. Řízení před soudem nepodléhá soudnímu