dnes je 25.7.2024

Input:

115/1950 Sb., Vládní nařízení o pracovních a platových poměrech a o pensijním zabezpečení bývalých pragmatikálních zaměstnanců převzatých do služeb národních nebo komunálních podniků, platné do 31.12.1975

č. 115/1950 Zb.
[zrušené č. 121/1975 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 11. července 1950
o pracovních a platových poměrech a o pensijním zabezpečení bývalých pragmatikálních zaměstnanců převzatých do služeb národních nebo komunálních podniků.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 25 dekretu presidenta republiky č. 100/1945 Sb., o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků, ve znění předpisů jej měnících a doplňujících, podle § 17 č. 121/1948 Sb., o znárodnění ve stavebnictví, a podle § 23 zákona č. 199/1948., o komunálních podnicích:
První Oddíl.
Rozsah platnosti.
§ 1.
Ustanovení tohoto nařízení se vztahují na zaměstnance
a) národních podniků, zřízených podle dekretu o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků nebo podle zákona o znárodnění ve stavebnictví, po případě národních podniků, pro něž platí přímo nebo obdobně ustanovení § 25 dekretu č. 100/1945 Sb., ve znění předpisů jej měnících a doplňujících, nebo
b) komunálních podniků zřízených podle zákona o komunálních podnicích, kteří se stali v důsledku zřízení těchto podniků jejich zaměstnanci a byli do této doby v pragmatikálním nebo jiném regulovaném služebním poměru (dále jen „zaměstnanci“).
Druhý Oddíl.
Pracovní a mzdové poměry.
§ 2.
(1) Pracovní a mzdové poměry zaměstnanců se řídí do 31. března 1950 předpisy, které pro ně platily do doby, než se stali zaměstnanci národního nebo komunálního podniku.
(2) Počínajíc dnem 1. dubna 1950 se pracovní a mzdové poměry zaměstnanců řídí předpisy platnými pro ostatní zaměstnance národních nebo komunálních podniků.
(3) Pokud nároky zaměstnancovy z pracovního poměru závisí na době trvání zaměstnání, započítává se doba trvání pragmatikálního nebo jiného regulovaného služebního poměru jako doba zaměstnání.
§ 3.
(1) Zaměstnancům, kterým dne 31. března 1950 příslušely vyšší služební příjmy, než kolik činí jejich mzda podle § 2 odst. 2, poskytne zaměstnavatel vyrovnávací přídavek v té výši a potud, pokud jejich čistá mzda nedosáhne výše služebních příjmů příslušejících jim dne 31. března 1950.
(2) Vyrovnávací přídavek podle odstavce 1 přísluší bez časového omezení zaměstnancům, jejichž služební příjmy nepřesahovaly dne 31. března 1950 částku 3.500 Kčs měsíčně. Zaměstnancům, kterým v tento den náležely vyšší služební příjmy, přísluší vyrovnávací přídavek ve výši stanovené v odstavci 1 nejdéle do 31. března 1951; po tomto dni jim přísluší jen potud, pokud jejich mzda nepřesáhne částku 3.500 Kčs měsíčně, a jen do této výše.
(3) Při stanovení vyrovnávacího přídavku podle předchozích odstavců se počítají hrubé příjmy po odečtení daně ze mzdy a pojistného podle předpisů o národním pojištění. Takto vypočtená částka se zvyšuje o částku připadající na pojistné národního pojištění jdoucí na vrub zaměstnance a na daň ze mzdy.
(4) Ministerstvo práce a sociální péče stanoví v dohodě s ministerstvem financí podle zásad platných pro zaměstnance, na něž se vztahuje zákon č. 66/1950 Sb., o pracovních a platových poměrech státních zaměstnanců, které příjmy jsou