dnes je 8.12.2023

Input:

115/1960 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Statutu Rady vzájemné hospodářské pomoci a Úmluvě o právní způsobilosti, výsadách a imunitách Rady vzájemné hospodářské pomoci, platné do 11.9.1986

č. 115/1960 Zb.
[zrušené č. 15/1987 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 22. června 1960
o Statutu Rady vzájemné hospodářské pomoci a Úmluvě o právní způsobilosti, výsadách a imunitách Rady vzájemné hospodářské pomoci
Dne 14. prosince 1959 byly v Sofii podepsány Statut Rady vzájemné hospodářské pomoci a Úmluvy o právní způsobilosti, výsadách a imunitách Rady vzájemné hospodářské pomoci.
S uvedenými dokumenty vyslovilo Národní shromáždění souhlas dne 8. února 1960 a president republiky je ratifikoval dne 21. března 1960.
Statut Rady vzájemné hospodářské pomoci a Úmluva o právní způsobilosti, výsadách a imunitách Rady vzájemné hospodářské pomoci vstoupily v platnost dne 13. dubna 1960.
České znění Statutu Rady vzájemné hospodářské pomoci a Úmluvy o právní způsobilosti, výsadách a imunitách Rady vzájemné hospodářské pomoci se vyhlašuje současně.
 
David v. r.
 
STATUT
Rady vzájemné hospodářské pomoci
Vlády Albánské lidové republiky, Bulharské lidové republiky, Maďarské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Rumunské lidové republiky, Svazu sovětských socialistických republik a Československé republiky,
přihlížejíce k tomu, že hospodářská spolupráce úspěšně prováděná mezi jejich státy napomáhá nejracionálnějšímu rozvoji národního hospodářství, zvýšení životní úrovně obyvatelstva a upevnění jednoty a semknutosti těchto států,
odhodlány i nadále rozvíjet všestrannou hospodářskou spolupráci na základě důsledného uskutečňování mezinárodní socialistické dělby práce v zájmu výstavby socialismu a komunismu v jejich státech a zajištění trvalého míru na celém světě,
přesvědčeny, že rozvoj hospodářské spolupráce mezi jejich státy

napomáhá k dosažení cílů vytyčených Chartou Spojených národů,
potvrzujíce svou vůli rozvíjet hospodářské styky se všemi zeměmi na zásadách rovnosti, vzájemných výhod a nevměšování se do vnitřních záležitostí, a to nezávisle na jejich společenském a státním zřízení,
i přikládajíce Radě vzájemné hospodářské pomoci stále vzrůstající význam při organizování hospodářské spolupráce mezi jejich státy,
dohodly se přijmout tento Statut:
Článek I
Cíle a zásady
1. Cílem Rady vzájemné hospodářské pomoci je sjednocování a koordinací úsilí členských států Rady přispívat k plánovitému rozvoji národního hospodářství a k urychlení hospodářského a technického pokroku těchto států, ke zvýšení úrovně industrializace zemí s méně rozvinutým průmyslem, k nepřetržitému růstu produktivity práce a k neustálému vzestupu životní úrovně lidu členských států Rady.
2. Rada vzájemné hospodářské pomoci je založena na zásadě svrchované rovnosti všech členských států Rady.
Hospodářská a vědeckotechnická spolupráce členských států Rady se uskutečňuje v souladu se zásadami plné rovnoprávnosti, respektování svrchovanosti a národních zájmů, vzájemných výhod a soudružské vzájemné pomoci.
Článek II
Členství
1. Státy, které podepsaly a ratifikovaly tento Statut, jsou původními členy Rady vzájemné hospodářské pomoci.
2. Za členy Rady mohou