dnes je 9.12.2023

Input:

115/1968 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o provádění článku VI Všeobecné dohody o clech a obchodu

č. 115/1968 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 11. července 1968
o Dohodě o provádění článku VI Všeobecné dohody o clech a obchodu
Dne 30. června 1967 byla v Ženevě sjednána Dohoda o provádění článku VI Všeobecné dohody o clech a obchodu. Jménem Československé socialistické republiky byla podepsána v Ženevě dne 11. března 1968.
Dohoda o provádění článku VI Všeobecné dohody o clech a obchodu vstoupila pro Československou socialistickou republiku v platnost na základě svého článku 13 dnem 1. července 1968.
Český překlad Dohody se vyhlašuje současně.
 
Ministr:
Dr. Hájek v. r.
 
DOHODA
o provádění článku VI Všeobecné dohody o clech a obchodu
Smluvní strany této Dohody, uváživše, že dne 21. května 1963 se ministři dohodli, že podstatné uvolnění světového obchodu je žádoucí a že obsáhlá obchodní jednání, totiž jednání z roku 1964, se mají týkat netoliko cel, nýbrž i ostatních necelních překážek;
uznavše, že protidumpingová opatření by neměla vytvářet neoprávněné překážky mezinárodnímu obchodu, a že protidumpingová cla by měla být uplatňována proti dumpingu pouze tehdy, když takový dumping způsobuje, resp. hrozí způsobit podstatné újmy již existujícímu průmyslovému odvětví, resp. podstatně zpomalí vytvoření takovéhoto průmyslového odvětví;
uváživše, že je žádoucí vytvořit otevřená a spravedlivá pravidla pro řízení ve věcech, v nichž mají být prozkoumány do všech podrobností případy dumpingu;
hodlajíce interpretovat ustanovení článku VI Všeobecné dohody o clech a obchodu a vypracovat pravidla pro jeho aplikaci, aby tak bylo dosaženo větší jednotnosti a právní jistoty při jeho provádění;
dohodly se takto:
Oddíl I - protidumpingový zákoník
Článek 1
Uložení protidumpingového cla je opatření, jež může být učiněno pouze za předpokladů stanovených v článku VI Všeobecné dohody. Níže uvedená ustanovení upravují aplikaci tohoto článku, je-li zahájeno řízení podle protidumpingových zákonů resp. jiných předpisů.
A. Zjišťování dumpingu
Článek 2
(a) Pro účely tohoto zákoníku může být považován výrobek za dumpingový, tj. za výrobek, který je uváděn do oběhu v jiné zemi za nižší cenu než normální, jestliže vývozní cena tohoto výrobku, vyváženého z jedné země do druhé, je nižší než srovnatelná cena obdobného výrobku při normálním běhu obchodu, je-li tento výrobek určen pro spotřebu ve vyvážející zemi.
(b) Výraz „obdobný výrobek“ (produit similaire -like product), používaný v tomto zákoníku bude vykládán v tom smyslu, že značí stejný výrobek, tj. výrobek srovnatelný ve všech ohledech s výrobkem o nějž jde, resp. neexistuje-li takový stejný výrobek, pak i jiný výrobek, který ačkoliv není ve všech ohledech srovnatelný, má charakteristické rysy, které jsou blízce podobné charakteristickým rysům výrobku, o nějž jde.
(c) V případech, kdy výrobky nejsou vyváženy přímo ze země původu, nýbrž jsou vyváženy do dovážející země přes třetí, zprostředkující zemi, bude cena, za kterou je výrobek prodáván z vyvážející země do země dovážející normálně porovnávána se srovnatelnou cenou ve vývozní zemi. Nicméně může být porovnání provedeno s cenou v zemi původu,