dnes je 20.7.2024

Input:

116/1949 Sb., Vládní nařízení o dalších přesunech působnosti ve veřejné správě, platné do 16.5.1954

č. 116/1949 Zb.
[zrušené č. 23/1954 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 22. dubna 1949
o dalších přesunech působnosti ve veřejné správě.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 8, odst. 4 zákona ze dne 21. prosince 1948, č. 280 Sb., o krajském zřízení:
§ 1.
(1) Z působnosti ústředních úřadů se přenášejí na krajské národní výbory věci uvedené v příloze A a na okresní národní výbory věci uvedené v příloze B tohoto nařízení.
(2) Z působnosti krajských národních výborů se přenášejí na okresní národní výbory věci uvedené v příloze C tohoto nařízení.
(3) Z působnosti ministerstva vnitra se přenášejí na krajský národní výbor v Praze věci uvedené v příloze D tohoto nařízení.
(4) Ve věcech uvedených v příloze E odpadá součinnost (udílení souhlasu, schvalování, potvrzování, slyšení) příslušející orgánům (úřadům) v ní jmenovaným.
(5) Přílohy A až E jsou součástí tohoto nařízení.
§ 2.
V případech, kde ve věcech uvedených v přílohách A, B a D rozhodovaly dosud ústřední úřady v dohodě s jinými ústředními úřady nebo po jejich slyšení, přenáší se, pokud nejde o součinnost vojenské správy a pokud není ve jmenovaných přílohách stanoveno jinak, též působnost těchto jiných ústředních úřadů. Ustanovení zákona ze dne 13. května 1936, č. 131 Sb., o obraně státu, nejsou dotčena.
§ 3.
Věci, ve kterých orgán (úřad) dosud příslušný v I. stolici ještě nerozhodl v den, kdy toto nařízení nabude účinnosti, postoupí se orgánu (úřadu) příslušnému k vyřízení podle tohoto nařízení. V případech, kde odpadá součinnost (§ 1, odst. 4 a § 2), není ode dne, kdy toto nařízení nabude účinnosti, již třeba vyčkat rozhodnutí o součinnosti nebo součinnosti si vyžádat.
§ 4.
(1) Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctého dne po vyhlášení, s výjimkou přesunů uvedených v příloze A, pol. 2, 3, 71, 74, 85, 86, 87 a 316, pro které stanoví počátek účinnosti ministr sociální péče, pokud jde o pol. 2 a 3 v dohodě se zúčastněnými ministry, přesunů uvedených v příloze A, pol. 7 a 8, pro které stanoví počátek účinnosti ministr průmyslu v dohodě se zúčastněnými ministry, a přesunu v příloze A, pol. 15, pro který stanoví počátek účinnosti ministr vnitra, a to ve všech těchto případech vyhláškou ve Sbírce zákonů uveřejněnou nejpozději do 1. června 1950.
(2) Toto nařízení provedou všichni členové vlády.
 
Zápotocký v. r.
Široký v. r.
Fierlinger v. r.
Dr. Ševčík v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Dr. Clementis v. r.
arm. gen. Svoboda v. r.
Dr. Gregor v. r.
Nosek v. r.
Kabeš v. r.
Dr. Nejedlý v. r.
Dr. Čepička v. r.
Kopecký v. r.
Kliment v. r.
Ďuriš v. r.
Krajčír v. r.
Petr v. r.
Dr. Ing. Šlechta v. r.
Dr. Neuman v. r.
Erban v. r.
Plojhar v. r.
Ing. Jankovcová v. r.
Dr. Šrobár v. r.
 
Přehled příloh k vyhlášce 116/1949 Sb.
Přehled příloh
vládního nařízení ze dne 22. dubna 1949, č. 116 Sb., o dalších přesunech působnosti ve veřejné správě.
 
V oboru státní správy
se přenáší působnost
odpadá součinnost
v příl. E pod pol.
s ústředního úřadu na
s KNV
na ONV
v příl. C pod pol.
s ústř. úřadu na KNV v Praze
v příl. D pod pol.
KNV
v příl. A pod pol.
ONV
v příl. B pod pol.
ministerstva
1, 12,
1 až 3,
1 až 6,
1 až 3
1 až 4