dnes je 30.9.2023

Input:

118/1947 Sb., Zákon o plnění závazků znějících na říšské marky na Slovensku a v poměru mezi zeměmi Českou a Moravskoslezskou a Slovenskem

č. 118/1947 Zb.
ZÁKON
ze dne 11. června 1947
o plnění závazků znějících na říšské marky na Slovensku a v poměru mezi zeměmi Českou a Moravskoslezskou a Slovenskem.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1) Peněžité závazky znějící na říšské marky, pokud trvají v den, kdy tento zákon nabude účinnosti, mezi tuzemci na Slovensku navzájem nebo mezi tuzemcem v zemi České nebo Moravskoslezské na jedné straně a mezi tuzemcem na Slovensku na straně druhé, je dlužník povinen splniti v československých korunách v poměru 1 říšská marka = 10 Kčs.
(2) Tuzemci ve smyslu odstavce 1 se rozumějí osoby fysické nebo právnické, které mají v den, kdy tento zákon nabude účinnosti, bydliště nebo sídlo na území Československé republiky. Stejně platí o filiálkách, závodech a representacích cizozemských podniků, mají-li sídlo na tomto území.
§ 2.
Bez zřetele na ustanovení § 1, odst. 1 je dlužník povinen splniti v československých korunách v poměru 1 říšská marka = 10 Kčs peněžité závazky znějící na říšské marky, které trvají v den, kdy tento zákon nabude účinnosti:
1. je-li věřitelem některá pokladna československého státu nebo veřejnoprávní korporace nebo jejich fond, ústav, podnik nebo jiné zařízení na území Slovenska, ačli nejde o závazky z cenných papírů cizozemských, nebo
2. pocházejí-li z vkladů na vkladní knížky u peněžních ústavů nebo peněžních podniků na území Slovenska, počítajíc v to filiálky cizozemských ústavů a podniků na tomto území, nebo
3. jsou-li zajištěny zástavním právem na nemovitosti ležící na území Slovenska.
§ 3.
O plnění peněžitých závazků z pojistných smluv jakéhokoliv druhu, znějících na říšské marky, budou dána ustanovení zvláštní; až do jich vydání je dlužník oprávněn plniti v československých korunách v poměru 1 říšská marka = 10 Kčs.
§ 4.
(1) Předchozími ustanoveními zůstávají nedotčena ustanovení dekretu presidenta republiky ze dne 2. srpna 1945, č. 36 Sb., o plnění závazků znějících na říšské marky, a ustanovení dekretu presidenta republiky ze dne 19. října 1945, č. 91 Sb., o obnovení československé měny.
(2) Rovněž zůstávají nedotčena obmezení stanovená platnými předpisy co do nakládání s nepřátelským majetkem a co do placení závazků vůči osobám státně nespolehlivým.
§ 5.
Ministr financí se zmocňuje, aby po vyjádření pověřence financí vyhláškou v Úředním listu, na Slovensku též v Úředním věstníku (Úradnom vestníku), upravil způsob náhrady za platidla markové měny, pokud obíhala na území Slovenska.
§ 6.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej ministři spravedlnosti a financí.
 
Dr. Beneš v. r.
Gottwald v. r.
Dr. Drtina v. r.
Dr. Dolanský v. r.