dnes je 7.12.2023

Input:

118/1964 Sb., Vyhláška ministerstva národní obrany, kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků a vývojových prací, určených k zajištění obranyschopnosti státu, platné do 31.12.1991

č. 118/1964 Zb.
[zrušené č. 513/1991 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva národní obrany
ze dne 10. června 1964,
kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků a vývojových prací, určených k zajištění obranyschopnosti státu
Ministerstvo národní obrany v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a po schválení hlavním arbitrem Československé socialistické republiky stanoví podle § 392 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. (dále jen „zákon“):
Oddíl první
Úvodní ustanovení
§ 1
(1) Tato vyhláška upravuje dodávky
1. výrobků, určených pro zajištění obranyschopnosti státu, a to
a) výrobků zbrojní povahy,
b) speciálních výrobků, které nelze nahradit výrobky civilní povahy (výrobků vyráběných podle speciálních technických podmínek),
c) ostatních výrobků, které odběratel prohlíží (kontroluje) u dodavatele, pokud je odebírá ministerstvo národní obrany, ministerstvo vnitra nebo ministerstvo dopravy - velitelství železničního vojska nebo organizace jimi pověřené.
2. při zajišťování úkolů obsažených v plánu rozvoje vědy a techniky u výrobků uvedených v č. 1 písm. a) pro ministerstvo národní obrany, ministerstvo vnitra nebo ministerstvo dopravy - velitelství železničního vojska.
3. u výrobků pro účely civilní obrany dodávaných ministerstvem vnitra.
(2) Tato vyhláška se vztahuje obdobně i n dodávky oprav výrobků dodávaných podle této vyhlášky.
(3) Tato vyhláška se nevztahuje na dodávky z dovozu.
§ 2
Pro dodávky uvedené v § 1 odst. 1 a 2 platí ustanovení základních podmínek dodávky vydaných dodavatelskými ministerstvy, pokud tato vyhláška neobsahuje odchylnou úpravu.
Oddíl druhý
Dodávky výrobků
§ 3
Uzavírání hospodářských smluv
(1) Odběratel zasílá dodavateli návrhy hospodářských smluv označené „Dodávka podle ZPD MNO“ nejpozději
a) ve lhůtách stanovených pro předkládání návrhů smluv (objednávek) v základních podmínkách dodávky, vydaných dodavatelskými ministerstvy,
b) není-li lhůta takto stanovena, nejpozději 60 dnů před začátkem čtvrtletí, v němž má být plněno.
(2) Dodavatel při potvrzení návrhu smlouvy je povinen doplnit jej údajem ceny za jednotku; jedno vyhotovení si ponechá a ostatní vrátí odběrateli.
§ 4
Provozní dokumentace
(1) U výrobků, pro něž je sjednán zvláštní provozně dokumentační režim, je dodavatel povinen vydávat a odběrateli v dohodnutých lhůtách zaslat provozní dokumentaci. Vydanou dokumentaci je dodavatel povinen doplňovat tak, aby bylo možné odstraňovat závady zjištěné na výrobcích v provozu, nebo aby byla vydaná provozní dokumentace udržována na současné výrobně technické úrovni.
(2) Provozní dokumentace musí být vypracována tak, aby při plném dodržování jejích ustanovení zaručovala bezpečný a plynulý provoz a dodržování požadavků na přípravu, obsluhu, ovládání, montáž, údržbu a kontrolu a na všechny ostatní úkony potřebné k zajištění provozu.
(3) Zvláštní předpisy a dohody stanoví obsah provozní dokumentace a lhůty, v nichž je dodavatel povinen ji dodávat, upravují schvalovací řízení apod.
§ 5
Přeprava
Pro přepravu vozových zásilek po železnici a kusových