dnes je 9.12.2023

Input:

119/1969 Zb., Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky, o doplnení vyhlášky č. 5/1958 Ú.v. (Ú.l.), ktorou sa vydávajú podrobnejšie predpisy o občianskych preukazoch

119/1969 Zb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky
zo 7. októbra 1969
o doplnení vyhlášky č. 5/1958 Ú. v. (Ú. l.), ktorou sa vydávajú podrobnejšie predpisy o občianskych preukazoch
Ministerstvo vnútra Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje po dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi podľa § 13 zákona č. 75/1957 Zb. o občianskych preukazoch:
Čl. I
Vyhláška č. 5/1958 Ú. v. (Ú. l.), ktorou sa vydávajú podrobnejšie predpisy o občianskych preukazoch, sa dopĺňa takto:
Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý znie:
(1) Do občianskeho preukazu zapisuje okresné oddelenie Verejnej bezpečnosti aj trest zákazu pobytu uložený právoplatným rozhodnutím súdu.
(2) Občan, ktorému súd uložil trest zákazu pobytu, je povinný prísť na vyzvanie na okresné oddelenie Verejnej bezpečnosti miesta svojho trvalého pobytu, kde sa mu do občianskeho preukazu vyznačí uloženie trestu zákazu pobytu a doba trvania tohto trestu.
(3) Občan, u ktorého sa trest zákazu pobytu vykonal alebo ktorému sa tento trest odpustil, má právo žiadať o vydanie nového občianskeho preukazu, v ktorom trest zákazu pobytu sa už nevyznačí.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
 
Minister:
Genmjr. Pepich v. r.