dnes je 21.7.2024

Input:

12/1947 Sb., Vládní nařízení o nestavebních investicích a o zajištění dodávek ke splnění základních úkolů v rámci dvouletého hospodářského plánu

č. 12/1947 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 7. února 1947
o nestavebních investicích a o zajištění dodávek ke splnění základních úkolů v rámci dvouletého hospodářského plánu.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 16, odst. 1 zákona ze dne 25. října 1946, č. 192 Sb., o dvouletém hospodářském plánu:
ČÁST PRVNÍ.
§ 1.
Všechny fysické i právnické osoby, veřejné podniky, úřady a instituce, které mají provésti investice podle § 6, odst. 2 zákona č. 192/1964 Sb., a které ke splnění úkolů uložených jim v rámci dvouletého hospodářského plánu oznámily plánovacím orgánům k tomu zřízeným svoje nestavební investice pro rok 1947, jsou povinny vstoupiti neprodleně, nejpozději však do 25. února 1947 v jednání s příslušnými tuzemskými dodavateli a projednati s nimi technické předpoklady, aby bylo možno pro žádané investice stanoviti předběžně
a) potřebu důležitých surovin,
b) cenu,
c) dodací lhůtu.
§ 2.
(1) Osoby, veřejné podniky, úřady a instituce uvedené v § 1 jsou povinny předložiti dodavatelům na požádání předběžné potvrzení o tom, že dotyčná nestavební investice je investicí prováděnou v rámci dvouletého hospodářského plánu.
(2) Předběžná potvrzení uvedená v odstavci 1 vydávají národním podnikům příslušné ústřední orgány, soukromým podnikům příslušné hospodářské skupiny, po případě Ústřední svaz československého řemesla, a ostatním příslušná ministerstva; na Slovensku vydávají předběžná potvrzení národním podnikům příslušné oblastní orgány pokud byly zřízeny, soukromým podnikům a ostatním příslušná pověřenectva.
§ 3.
(1) Osoby, veřejné podniky, úřady a instituce uvedené v § 1 jsou povinny hlásiti výsledek, po případě stav jednání s dodavatelem orgánu příslušnému podle odstavce 2, a to nejpozději do 10. března 1947, i když jednání není skončeno. Hlášení musí obsahovati: předmět investice, potřebu důležitých surovin, cenu a dodací lhůtu. Nedojde-li k dohodě o dodací lhůtě, jest v hlášení uvésti lhůtu požadovanou i lhůtu dodavatelem nabízenou s náležitým odůvodněním obou stran.
(2) Příslušnými orgány jsou pro investující průmyslové podniky hospodářské skupiny, pro řemeslné závody Ústřední svaz československého řemesla, pro ostatní osoby, veřejné podniky, úřady a instituce uvedené v § 1 příslušná ministerstva; na Slovensku pro průmyslové podniky pověřenectvo průmyslu a obchodu, po případě, pokud jde o potravinářský průmysl, pověřenectvo výživy, pro řemeslné závody obchodní a průmyslové komory a pro ostatní příslušná pověřenectva. Národní podniky předloží hlášení příslušnému ústřednímu orgánu, na Slovensku oblastnímu orgánu, které je po zpracování odevzdají hospodářské skupině, na Slovensku pověřenectvu průmyslu a obchodu.
(3) Orgány jmenované v předchozím odstavci odevzdají hlášení hospodářské skupině výrobcově, na Slovensku pověřenectvu průmyslu a obchodu, aby se mohla zajistiti dodávka surovin pro požadované investice.
(4) Dodavatelé jsou povinni učiniti vše, aby osoby, veřejné podniky, úřady a instituce uvedené v § 1 zachovaly lhůty stanovené tímto vládním nařízením.
(5) Tiskopisy hlášení podle odstavce 1 vydá