dnes je 21.7.2024

Input:

12/1951 Sb., Vládní nařízení o náhradě škody příslušníkům hasičstva a jiným osobám v oboru ochrany před požáry a jinými živelními pohromami, platné do 30.6.1986

č. 12/1951 Zb.
[zrušené č. 126/1985 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 23. ledna 1951
o náhradě škody příslušníkům hasičstva a jiným osobám v oboru ochrany před požáry a jinými živelními pohromami.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 11 odst. 4 zákona č. 62/1950 Sb., o ochraně před požáry a jinými živelními pohromami:
Oddíl I.
Náhrada ztráty na výdělku.
§ 1.
(1) Příslušníkům hasičstva, kteří jsou v pracovním poměru, se nahradí ztráta na odměně za práci po dobu nařízeného výkonu hasičské služby. Tato náhrada se neposkytuje příslušníkům hasičstva, kteří mají po dobu hasičské služby jiný právní nárok na příjem z pracovního poměru.
(2) Rovněž se nahradí ztráta na odměně za práci osobám v pracovním poměru, které poskytují povinnou osobní pomoc pro účely požární ochrany, a to po dobu této pomoci. Jsou to osoby, které na vyzvání místního národního výboru nebo velitele hasičstva pomáhají hasičstvu nebo které hasí zpozorovaný požár, činí poplach nebo hlásí vznik požáru. Ustanovení odstavce 1 věty druhé platí obdobně.
§ 2.
Pokud osoby uvedené v § 1 nejsou v pracovním poměru, nahradí se jim ztráta na výdělku, která jim vznikla v době nařízeného výkonu hasičské služby poskytnutí povinné osobní pomoci. Náhrada se však neposkytne, jestliže jim ztráta výdělku nezpůsobí vzhledem k jejich majetkovým a výdělkovým poměrům zvláště citelnou hmotou újmu.
§ 3.
Výcvik dobrovolného hasičstva se koná zásadně mimo pracovní dobu. Nařídí-li se výjimečně, aby se konal v pracovní době, platí o náhradě ztráty na výdělku ustanovení § 1 odst. 1 a § 2.
§ 4.
(1) O náhradě ztráty na výdělku (§§ 1 až 3) rozhoduje a náhradu poskytuje příslušný místní národní výbor; osoby v pracovním poměru jsou při tom povinny předložit potvrzení zaměstnavatele o výši ušlé odměny za práci.
(2) Ztrátu na výdělku (§§ 1 až 3) příslušníkům závodního hasičstva nahradí závod.
§ 5.
Výkon hasičské služby, hasičského výcviku a povinné osobní pomoci nesmí být nikomu na újmu v jeho právech a nárocích z jeho pracovního poměru, a to ani tehdy, závisí-li tyto nároky a práva na skutečném výkonu práce.
Oddíl 2.
Náhrada škody na věcech.
§ 6.
(1) Na věcech se nahrazuje skutečná škoda,
a) která byla způsobena příslušníkům hasičstva nebo osobám poskytujícím povinnou osobní pomoc pro účely požární ochrany (§ 1 odst. 2) výkonem hasičské služby, hasičského výcviku nebo povinné osobní pomoci na oděvu, obuvi nebo jiných movitých věcech nezbytně nutných k výkonu těchto úkolů;
b) která byla způsobena na movitých prostředcích povinně poskytnutých pro účely požární ochrany nebo jejich spotřebováním pro tyto účely;
c) která vznikla při zásahu hasičstva na okolních nemovitostech, které nebyly postiženy ani přímo ohroženy požárem, jakož i škoda, která byla způsobena na nemovitostech cvičením hasičstva.
(2) Škoda se nahradí podle odstavce 1 jen tehdy, vznikla-li prokazatelně z plnění povinnosti uložené v oboru požární ochrany a nelze-li náhrady dosáhnout jiným způsobem.
(3) Náhrada podle odstavce 1 písm. b) a c) se neposkytuje, jestliže opatření, z něhož škoda vznikla, bylo