dnes je 3.12.2023

Input:

120/1968 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky o spolupráci na úseku ochrany rostlin, platné do 21.7.2000

č. 120/1968 Zb.
[zrušené č. 202/2012 Z.z.]
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 13. července 1968
o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky o spolupráci na úseku ochrany rostlin
Dne 17. listopadu 1967 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky o spolupráci na úseku ochrany rostlin.
Podle svého článku 11 vstoupila Dohoda v platnost dnem 21. června 1968.
České znění Dohody se vyhlašuje současně.
 
Ministr:
Dr. Hájek v. r.
 
DOHODA
mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky o spolupráci na úseku ochrany rostlin
Vláda Československé socialistické republiky a vláda Rumunské socialistické republiky ve snaze zabránit zavlečení a šíření nebezpečných škůdců, chorob rostlin a plevelů na území obou států a usnadnit výměnu rostlin a výrobků rostlinného původu, rozhodly se uzavřít tuto dohodu:
Článek 1
Ve snaze zabránit zavlečení a rozšíření nebezpečných škůdců, chorob rostlin a plevelů (dále jen „škůdci rostlin“) z území jednoho smluvního státu na území druhého smluvního státu, obě smluvní strany se zavazují:
a) provádět na svém státním území nezbytná opatření proti škůdcům rostlin, zejména pak proti těm jejichž seznam je uveden v příloze této dohody;
b) zachovávat ve vzájemném styku předpisy o ochraně rostlin platné na území druhého smluvního státu;
c) opatřovat zásilky rostlin a výrobků rostlinného původu (dále jen „zásilky“) určené k přepravě na území druhého smluvního státu osvědčením o zdravotním stavu, vydaným příslušnými orgány karantény a ochrany rostlin. Osvědčení potvrzuje, že zásilka je prosta škůdců rostlin uvedených v příloze této dohody a že splňuje i dodatečné karanténní podmínky dovozního státu.
Článek 2
Smluvní strany budou uplatňovat ustanovení článku 1 této Dohody i na zásilky provážené územím druhého smluvního státu, aby se zabránilo zavlékání nebo rozšiřování škůdců rostlin ze třetích států.
Článek 3
Při vývozu zásilek z území jednoho smluvního státu na území druhého smluvního státu se nebudou používat jako balící materiál sláma, seno nebo odpady zemědělských rostlin. K balení se budou používat přednostně piliny, hobliny nebo jiné materiály, které umožňují co nejméně přenášení škůdců rostlin.
Dopravní prostředky používané k přepravě zásilek na území druhého smluvního státu budou zbavovány nečistot a v případě potřeby asanovány.
Článek 4
Vývoz, dovoz a průvoz zásilek se provádí jen hraničními přechody, které si předem vzájemně sdělí příslušné orgány karantény a ochrany rostlin.
Článek 5
Příslušné orgány karantény a ochrany rostlin budou provádět rostlinolékařské prohlídky zásilek dovážených z území druhého smluvního státu na hraničních přechodech ihned po jejich příjezdu.
Při průvozu zásilek po území smluvních států se kontrolují jen průvodní rostlinolékařské doklady.
Jestliže z karanténních důvodů nebude dovoz nebo průvoz zásilky na území