dnes je 20.7.2024

Input:

121/1951 Sb., Vládní nařízení o změnách v referátech národních výborů, platné do 16.5.1954

č. 121/1951 Zb.
[zrušené č. 23/1954 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 11. prosince 1951
o změnách v referátech národních výborů.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 19 odst. 3 a § 43 odst. 1 zákona č. 280/1948 Sb., o krajském zřízení, § 5 odst. 5 zákona č. 142/1949 Sb., o výkonu lidové správy v sídlech krajů a § 24 odst. 1 zákona č. 76/1949 Sb., o organisaci správy v hlavním městě Praze:
§ 1.
Posílení postavení předsedy.
(1) Referát I se přebudovává tak, aby jako výkonný aparát předsedův mohl dobře plnit úkoly lidové správy, o něž má pečovat předseda národního výboru.
(2) Proto referát I zaměří svou činnost především na práce spojené:
s péčí o rozvoj masové organisační práce národních výborů;
s plány úkolů lidové správy;
s koordinací činnosti celého národního výboru, zejména s koordinací kontrol;
se sledováním a kontrolou činnosti a instruktážemi podřízených národních výborů;
s vyřizováním věcí kádrových a učebních;
s vyřizováním věcí volených členů národních výborů, věcí bezpečnostních, církevních, tiskových, jakož i věcí úsporného referenta.
(3) Ostatní agenda dosavadního referátu I, vyplývající z povinností předsedy jako referenta, přenáší se do jiných referátů, zejména do referátu III.
(4) Referát I se označuje „Referát pro organisaci činnosti lidové správy“.
§ 2.
Přetvoření referátu V na referát pracovních sil.
(1) Referát V mobilisuje a správně rozmisťuje pracovní síly především ke splnění hlavních úkolů jednotného hospodářského plánu. Aby referát V mohl lépe než dosud plnit tento důležitý úkol, oprošťuje se od ostatní agendy, zejména agendy t. zv. sociální péče, hospodaření s byty a agendy družstevní, kteréžto agendy podle své povahy přecházejí do jiných referátů (III., IV., VI a VIII.).
(2) Referát V se označuje „Referát pracovních sil“.
§ 3.
Důsledky nové organisace a změn v působnosti ostatních ústředních úřadů.
(1) Vzhledem k nové organisaci a ke změnám v působnosti ústředních úřadů upraví se účelně také rozsah činnosti jednotlivých referátů.
(2) Referát III se označuje „Referát pro vnitřní věci“ a referát X „Referát pro vnitřní obchod“.
§ 4.
Soustředění příbuzných agend na jednom pracovišti.
Agendy stejné či podobné nebo agendy, které spolu úzce souvisí, se v zájmu účelnosti a hospodárnosti soustředí vždy do jednoho referátu.
§ 5.
Hospodářská kontrola.
Kontrolní službu hospodářskou, která byla dosud soustředěna v referátu X, budou napříště provádět ve svých úsecích příslušné referáty. Koordinaci kontrol bude provádět referát I.
§ 6.
Podrobnější úprava.
Podrobnější vymezení rozsahu činnosti jednotlivých referátů provede podle zásad stanovených v §§ 1 až 5 ministerstvo vnitra v dohodě s věcně příslušnými ústředními úřady.
§ 7.
Odchylky u některých národních výborů.
Vzhledem k odlišné organisační struktuře ústředního národního výboru hlavního města Prahy a krajského národního výboru v Praze může ministerstvo vnitra v dohodě s věcně příslušnými ústředními úřady stanovit u nich odchylky od všeobecné úpravy stanovené v §§ 1 až 5.
§ 8.
Rozšíření platnosti na ostatní národní výbory.
Ustanovení tohoto nařízení platí přiměřeně také pro ústřední,