dnes je 7.12.2023

Input:

121/1969 Sb., Vyhláška hlavního arbitra ČSSR o přechodné úpravě majetkových sankcí u dodávek a odběru elektřiny a topných plynů, platné do 30.11.1970

č. 121/1969 Zb.
[zrušené č. 104/1970 Zb.]
VYHLÁŠKA
hlavního arbitra Československé socialistické republiky
ze dne 22. října 1969
o přechodné úpravě majetkových sankcí u dodávek a odběru elektřiny a topných plynů
Hlavní arbitr Československé socialistické republiky stanoví podle § 395 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. a k provedení usnesení vlády Československé socialistické republiky ze dne 17. září 1969:
Čl. I
Pro velkoodběratele elektřiny podle ceníku velkoobchodních sazeb elektřiny (ceník bývalé Ústřední správy energetiky č. 1/1967) se majetkové sankce u dodávek a odběru elektřiny stanovené v § 15 vyhlášky č. 121/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky elektřiny a tepla, upravují na přechodnou dobu (čl. III) takto:
1. Při překročení smluveného množství elektřiny (§ 15 odst. 1 písm. c)) pro jednotlivá odběrní místa je velkoodběratel povinen zaplatit dodavateli penále ve výši desetinásobku příslušné denní sazby uvedené v příloze č. 1 tohoto ceníku za každou překročenou kWh.
2. Při bezesmluvním neoprávněném odběru elektřiny (§ 15 odst. 5) je velkoodběratel povinen zaplatit dodavateli penále ve výši desetinásobku příslušné sazby podle tohoto ceníku.
Čl. II
Pro odběratele topných plynů ve velkoobchodním rozsahu podle vyhlášky č. 143/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky topných plynů, rop a gazolinu, se na přechodnou dobu (článek III) stanoví majetkové sankce u dodávek a odběru topných plynů takto:
1. Při překročení odběru (§ 41) je odběratel povinen zaplatit dodavateli penále ve výši desetinásobku ceny plynu odebraného navíc.
2. Při bezesmluvním neoprávněném odběru (§ 19 odst. 1 písm. a)) je odběratel povinen zaplatit dodavateli penále ve výši desetinásobku ceny odebraného plynu.
Čl. III
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 1969 a platí do 31. března 1970. V této době se nepoužije
a) ustanovení § 2 odst. 2, § 15 odst. 1 písm. b) a c) a § 15 odst. 5 vyhlášky č. 121/1964 Sb.,
b) ustanovení § 11 odst. 1, § 39 odst. 2 a sazby uvedené v § 41 vyhlášky č. 143/1964 Sb.
Hlavní arbitr
 
Československé socialistické republiky:
Dr. Dohnal v. r.