dnes je 21.7.2024

Input:

126/1949 Sb., Vládní nařízení, jímž se vydává organisační statut národního dopravního podniku "Československá plavba oderská, národní podnik", platné do 31.7.1952

č. 126/1949 Zb.
[zrušené č. 34/1952 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 10. května 1949,
jímž se vydává organisační statut národního dopravního podniku
„Československá plavba oderská, národní podnik“.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 25 zákona ze dne 22. prosince 1948, č. 311 Sb., o národních dopravních podnicích:
Oddíl I.
Všeobecná ustanovení.
§ 1.
Firma a sídlo podniku.
(1) Firma podniku zní „Československá plavba oderská, národní podnik“.
(2) Sídlem podniku je Ostrava. Podnik je oprávněn zřizovati odštěpné (pobočné) závody v tuzemsku i v cizině.
§ 2.
Znamení podniku. vyhlášky.
(1) Firma podniku se znamená tak, že k vytištěnému nebo kýmkoli napsanému jejímu znění připojí svůj vlastnoruční podpis ředitel podniku nebo vedoucí úředník ho zastupující (§ 27).
(2) Sdělení určená uživatelům služeb podniku uveřejňuje podnik, pokud zvláštními předpisy není stanoveno jinak, způsobem, který určí ministerstvo dopravy vyhláškou v Úředním listě republiky Československé.
§ 3.
Předmět podnikání.
(1) Podnik provozuje dopravu osob a věcí na Odře, jejích přítocích a spojujících průplavech, jakož i plavbu námořní; ministerstvo dopravy může toto oprávnění rozšířiti i na jiné přirozené i umělé splavné vodní cesty.
(2) Podnik vykonává nebo obstarává samostatně všechny práce a pomocné úkony, jež slouží předmětu jeho podnikání nebo vybudování a udržování jeho zařízení včetně zkušebních nebo řemeslných prací všeho druhu, avšak kromě rozvojových investic, a podle potřeby zřizuje a provozuje k tomu účelu zvláštní pomocné závody, zejména
a) zakládá a provozuje dílny a správkárny (loděnice) pro opravy vlastních i cizích plavidel a pro výrobu nebo opravu náhradních součástí,
b) kupuje, najímá nebo jinak nabývá, opravuje a prodává lodi a jiné dopravní prostředky, potřebné stroje, jakož i veškerá přistávací zařízení se všemi movitostmi, nemovitostmi, právy a povinnostmi,
c) provozuje vlečnou službu,
d) zřizuje a provozuje závody pro tisk jízdenek a tiskovin, jakož i pro jiná rozmnožování (tiskárny, planografie a pod.) pro potřeby vlastního provozu s vyloučením jakékoli činnosti tohoto druhu pro potřeby jiných osob nežli podniku.
(3) Jako vedlejší provozuje podnik činnosti, usnadňující jeho podnikání nebo sloužící přepravcům a cestujícím nebo péči o vlastní zaměstnance, i kdyby jinak k nim bylo třeba zvláštního živnostenského oprávnění, a to s výjimkou činností uvedených dále pod písm. e) a ch) toliko na plavidlech, v přístavech, na jiných provozních pozemcích nebo v provozních budovách podniku, při čemž zejména
a) zprostředkovává pojištění cestujících, zavazadel a zboží a celní odbavení zboží a obstarává i jiné v dopravě obvyklé celní úkony v tuzemsku i v zahraničí,
b) vyplácí na účet příkazce cla, daně a jiné veřejné dávky a poplatky za zboží svěřené podniku,
c) obstarává reexpedici zboží, provádí skladištní obchody a úkony s nimi obvykle souvisící a obstarává nakládání, vykládání a překládání zboží,
d) zřizuje a provozuje šatny, úschovny zavazadel a nosičskou službu,
e) zřizuje a provozuje prodejny jízdenek,