Počkajte prosím ...
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

127/2019 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 314/2003 Z. z. o zavedení opatrení na tlmenie pseudomoru hydiny v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 218/2009 Z. z.

127/2019 Z.z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 24. apríla 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 314/2003 Z. z. o zavedení opatrení na tlmenie pseudomoru hydiny v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 218/2009 Z. z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 314/2003 Z. z. o zavedení opatrení na tlmenie pseudomoru hydiny v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 218/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 1 sa vypúšťa odsek 1.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 1 a 2.
2. V § 2 ods. 2 sa slová „právne predpisy Európskych spoločenstiev“ nahrádzajú slovami „právne záväzné akty Európskej únie“ a na konci sa vypúšťajú slová „tohto nariadenia“.
3. V § 5 ods. 3 úvodnej vete sa slová „Európskeho spoločenstva“ nahrádzajú slovami „Európskej únie“.
4. V § 14 ods. 4 sa za slová „členskom štáte“ vkladajú slová „Európskej únie a štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „členský štát“),“.
5. V § 14 ods. 5 sa slová „Európskeho spoločenstva, ktorého kompetencie sú uvedené v prílohe č. 6“ nahrádzajú slovami „Európskej únie“.
6. V § 18 odsek 5 znie:
„(5) Informácie týkajúce sa nákazy a informácie o uplatnených opatreniach sa zasielajú hlásením podľa osobitného predpisu.17“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 17 znie:

17) § 6 ods. 2 písm. y) zákona č. 39/2007 Z. z. v znení zákona č. 342/2011 Z. z.“.
7. § 20 znie:
㤠20
(1) Pohotovostný plán špecifikujúci opatrenia, ktoré sa budú realizovať pri vzniku ohniska pseudomoru hydiny, sa vypracuje podľa osobitného predpisu.18Vypracovaný pohotovostný plán sa podľa potreby aktualizuje.
(2) Pohotovostný plán musí umožniť prístup k budovám, zariadeniam, personálu a všetkému
 
 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore