dnes je 3.12.2023

Input:

128/1969 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o vzájemných bezvízových cestách občanů Československé socialistické republiky a občanů Svazu sovětských socialistických republik

č. 128/1969 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 22. září 1969
o Dohodě o vzájemných bezvízových cestách občanů Československé socialistické republiky a občanů Svazu sovětských socialistických republik
Dne 16. září 1969 byla v Praze podepsána Dohoda o vzájemných bezvízových cestách občanů Československé socialistické republiky a občanů Svazu sovětských socialistických republik.
Podle svého článku 17 vstoupila Dohoda v platnost dnem 16. září 1969.
České znění Dohody se vyhlašuje současně.
 
Státní tajemník v ministerstvu zahraničních věcí:
Pleskot v. r.
 
DOHODA
o vzájemných bezvízových cestách občanů Československé socialistické republiky a občanů Svazu sovětských socialistických republik
Vláda Československé socialistické republiky a vláda Svazu sovětských socialistických republik, vedeny přáním nadále rozvíjet přátelské vztahy, rozhodly se uzavřít tuto Dohodu, upravující způsob vzájemného příjezdu, odjezdu i průjezdu občanů smluvních stran bez víz, a k tomu účelu jmenovaly svými zmocněnci
vláda Československé socialistické republiky dr. Jana Čecha, vedoucího konzulárního odboru ministerstva zahraničních věcí,
vláda Svazu sovětských socialistických republik Nikolaje Ivanoviče Moljakova, vedoucího konzulární správy ministerstva zahraničních věcí,
kteří po vzájemné výměně plných mocí, jež byly shledány v dobré a náležité formě, dohodli se na tomto:
Článek 1
Občané jedné smluvní strany mající platné cestovní doklady pro služební cesty do zahraničí a jejich rodinní příslušníci mohou přijíždět, odjíždět a dočasně se zdržovat na území druhé smluvní strany bez víz této smluvní strany.
Článek 2
Občané smluvních stran mohou vykonávat turistické cesty bez víz na základě platných cestovních dokladů a turistických dokladů.
Článek 3
Občané smluvních stran mohou cestovat na návštěvu k příbuzným nebo známým bez víz na základě platných cestovních dokladů za podmínky, že obdrží od příbuzných či známých pozvání ověřené příslušnými orgány smluvní strany, na jejíž území hodlají cestovat.
Ve výjimečných případech může být pozvání nahrazeno telegramem ověřeným příslušnými orgány smluvní strany, na jejíž území se má cesta konat.
Soukromé cesty mohou být konány bez pozvání či telegramů uvedených v tomto článku, jestliže to umožňují právní předpisy smluvní strany, na jejíž území se má cesta konat.
Článek 4
Soukromé cesty občanů smluvních stran k příbuzným a známým zdržujícím se dočasně na území jedné ze smluvních stran se uskutečňují v souladu s podmínkami uvedenými v článku 3 této Dohody.
Článek 5
Doba pobytu občanů smluvních stran při cestách uskutečňovaných podle článků 3 a 4 této Dohody nesmí přesahovat dobu 90 dní ode dne překročení státních hranic.
Prodloužení doby pobytu nad 90 dní může být provedeno příslušnými orgány smluvní strany, na jejímž území se cesta koná, se souhlasem příslušné diplomatické mise nebo konzulárního úřadu.
Článek 6
Pozvání se sepisují v jazyce smluvní strany, na jejíž území má být cesta vykonána. Pozvání platí po dobu jednoho roku ode dne jejich