Počkajte prosím ...
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

129/2019 Z.z., Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení neskorších predpisov

129/2019 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky
z 30. apríla 2019,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení neskorších predpisov
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 21 zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení vyhlášky č. 341/2015 Z. z., vyhlášky č. 283/2017 Z. z. a vyhlášky č. 361/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:
„(2) Ak sa úver podľa odseku 1 písm. a) poskytuje manželom podľa § 6 ods. 4 písm. a) zákona (ďalej len „mladomanželia“), časť úveru vo výške
a) do 15 000 eur vrátane sa poskytne najdlhšie na 15 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 1 %,
b) nad 15 000 eur sa poskytne najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 2 %.
(3) Na obstaranie bytu podľa § 6 ods. 1 písm. a) druhého bodu a tretieho bodu zákona staršieho ako tri roky možno poskytnúť mladomanželom úver vo výške 75 % obstarávacej ceny, najviac 50 000 eur na byt, pričom časť úveru vo výške
a) do 15 000 eur vrátane sa poskytne najdlhšie na 15 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 1 %,
b) nad 15 000 eur sa poskytne najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 2 %.“.

Doterajšie odseky 2 až 18 sa označujú ako
 
 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore