Počkajte prosím ...
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

130/2019 Z.z., Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 254/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti, vyhotovenie a cena kontrolnej známky určenej na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov v znení vyhlášky č. 77/2017 Z. z.

130/2019 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 15. mája 2019,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 254/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti, vyhotovenie a cena kontrolnej známky určenej na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov v znení vyhlášky č. 77/2017 Z. z.
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 14 zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov a § 11 ods. 1 a § 20 ods. 1 písm. a) a ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 254/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti, vyhotovenie a cena kontrolnej známky určenej na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov v znení vyhlášky č. 77/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 1 ods. 6 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak odseky 10 a 11 neustanovujú inak.“.
2. V § 1 ods. 7 úvodnej vete sa za slová „balenia cigariet“ vkladá čiarka a slová „ak odsek 11 neustanovuje inak,“.
3. § 1 sa dopĺňa odsekmi 10 a 11, ktoré znejú:
„(10) Na kontrolnej známke určenej na označovanie spotrebiteľského balenia tabaku nie je umiestený znak pre platnosť sadzby spotrebnej dane, ak je spotrebiteľské balenie tabaku
a) predávané v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a na palubách lietadiel výlučne fyzickým osobám, ktoré bezprostredne opustia územie Európskej únie1alebo opustia územie Európskej únie s medzipristátím v inom členskom štáte,2ak je pri medzipristátí zamedzené opustenie tranzitného priestoru,
b) dodávané na paluby lietadiel určené výlučne na spotrebu cestujúcimi počas letu,
 
 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore