dnes je 2.12.2023

Input:

131/1968 Sb., Zákon o odvodech ze zisku a z přírůstku mezd, platné do 31.12.1971

č. 131/1968 Zb.
[zrušené č. 111/1971 Zb.]
ZÁKON
ze dne 13. září 1968
o odvodech ze zisku a z přírůstku mezd
Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
Odvod ze zisku
§ 1
(1) Odvod ze zisku provádějí ústředně řízené státní hospodářské organizace (včetně projektových ústavů) a tyto organizace řízené národními výbory:
- podniky místního stavebnictví,
- projektové ústavy,
- n. p. Silnice,
- Československá automobilová doprava,
- n. p. Sběrné suroviny.
(2) Výjimkou z ustanovení odstavce 1 odvod ze zisku neprovádějí organizace
- státního obchodu,
- výrobny stavebních hmot,
- železniční dopravy (s výjimkou samostatných průmyslových a stavebních organizací),
- vodní dopravy,
- nákupu zemědělských výrobků,
- lesního hospodářství,
- vodního hospodářství,
- výzkumné a vývojové základny,
- lázní a zřídel,
- školství,
- kultury a informací (s výjimkou n. p. Gramofonové závody),
- Ústřední správy spojů,
- Státního statistického úřadu,
- zemědělské, ve kterých jsou uplatněny ekonomické nástroje v zemědělství1) (s výjimkou podniku Zemědělské stavby Bratislava),
- automobilové opravny ústředně řízené (s výjimkou opraven ministerstva národní obrany),
- n. p. Čedok.
(3) Stavební organizace neprovádějí odvod ze zisku za rok 1968; počínaje rokem 1969 neprovádějí odvod ze zisku ze stavebních prací prováděných pro komplexní bytovou výstavbu, maloobchodní síť, zařízení cestovního ruchu, školská a zdravotnická zařízení a údržbu bytového majetku.
§ 2
(1) Základem pro výpočet odvodu ze zisku je zisk2) snížený o
- odvody do státního rozpočtu a do rozpočtu národního výboru,3)
- odvody zemědělské daně,
- odvody z motorových vozidel do silničního fondu,
- zaplacené pojistné,
- odvody oborovému ředitelství do fondu technického rozvoje, fondu geologických prací a fondu škod a náhrad,
- dodatkové odvody pro nezbytné přerozdělení prostředků,4)
- podíly na hospodářských výsledcích,
- příspěvky podniků z hrubého důchodu (zisku) na realizovanou podnikovou bytovou výstavbu.
(2) U organizací, které obdržely dotaci z přerozdělení prostředků,4) se tato dotace připočte k zisku.
§ 3
Odvod ze zisku se stanoví ze základu podle § 2 těmito sazbami:
a) 10 % u podniků spotřebního průmyslu, potravinářského průmyslu (s výjimkou n. p. Obal a Strojíren potravinářského průmyslu, na něž se vztahuje sazba podle písm. c), Ústřední správy energetiky a Československé automobilové dopravy,
b) 20 % u odbytových organizací,
c) 45 % u ostatních státních hospodářských organizací.
Odvod z přírůstku mezd
§ 4
Odvod z přírůstku mezd provádějí organizace, v nichž je uplatněn stabilizační odvod.5)
§ 5
(1) Odvod z přírůstku mezd se vypočte z meziročního přírůstku objemu mezd vyplacených organizací.
(2) Odvod z přírůstku mezd se neprovádí, pokud meziroční přírůstek průměrné mzdy nepřekračuje 5 %.
(3) Při růstu průměrné mzdy, který překračuje 5 % a činí nejvýše 7 %, provádí se odvod z přírůstku mezd, který se vypočte z celkového meziročního přírůstku objemu mezd procentní sazbou vyplývající ze součinu procenta meziročního přírůstku průměrných mezd, převyšujícího 5 %, a koeficientu 20. Přitom procento