dnes je 9.12.2023

Input:

136/1969 Sb., Vyhláška federálního ministerstva financí o změně vyhlášky č. 47/1964 Sb., o peněžních službách občanům, ve znění vyhlášky č. 45/1965 Sb.

č. 136/1969 Zb.
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva financí
ze dne 4. prosince 1969
o změně vyhlášky č. 47/1964 Sb., o peněžních službách občanům, ve znění vyhlášky č. 45/1965 Sb.
Federální ministerstvo financí stanoví k provedení § 325 až 344 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. a ustanovení § 17 a § 22 zákona č. 84/1952 Sb., o organizaci peněžnictví:
Článek I
Vyhláška č. 47/1964 Sb., o peněžních službách občanům, ve znění vyhlášky č. 45/1965 Sb., se mění takto:
1. Ustanovení § 17 zní:
„Vklady na obyčejných vkladních knížkách se úrokují 2 %. je-li smluvena pro výběry vkladů šestiměsíční výpovědní lhůta, prokují se tyto vklady 3 %, a je-li smluvena dvanáctiměsíční výpovědní lhůta, 4 %.“
2. Ustanovení § 18 zní:
„(1) Výpovědní lhůta pro výběry může být smluvena jen při vzniku vkladového vztahu. Spořitelna poznamená sjednání výpovědní lhůty ve vkladní knížce.
(2) Vklad s výpovědní lhůtou může vkladatel vybrat zčásti nebo zcela i před uplynutím výpovědní lhůty nebo bez předchozí výpovědi. Z částek takto vybraných je vkladatel povinen zaplatit spořitelně náhradu za nedodržení výpovědní lhůty, a to
 
u vkladů s šestiměsíční výpovědní lhůtou
1 Kčs
a u vkladů s dvanáctiměsíční výpovědní lhůtou
1,50 Kčs

z každého i započatého 1000 Kčs za každý i započatý měsíc, o který se vklad vyplatí před uplynutím lhůty. Nebyla-li výpověď vůbec dána, počítá se náhrada za dobu sjednané výpovědní lhůty.
(3) Vkladatel může výpověď opakovat po uplynutí sjednané výpovědní lhůty. Dal-li vkladatel výpověď a nevybere-li vklad do dvou měsíců po uplynutí výpovědní lhůty, stane se výpověď neúčinnou.
(4) Úrok připsaný ke vkladu s výpovědní lhůtou může vkladatel vybrat bez výpovědi a bez povinnosti zaplatit náhradu podle odstavce 2 po dobu dvou měsíců po uplynutí období, za které byl úrok připsán na účtě.
(5) Náhrada za nedodržení výpovědní lhůty se nepožaduje, pokud se vklad převádí na jinou vkladní knížku se stejnou, popřípadě delší výpovědní lhůtou.“
3. Ustanovení § 34 zní:
„(1) Roční úrokové sazby z půjček občanům činí nejvýše 10 %.
(2) U půjček nesplacených ve lhůtě z částek přiznaných soudním rozhodnutím činí roční úrok od počátku prodlení dvojnásobek sjednané úrokové sazby, avšak nejméně 6 % a nejvýše 12 %.“
4. Ustanovení § 40 odst. 2 zní:
„Jestliže půjčka podle odstavce 1 nebyla splacena ve lhůtě, činí úrok z částek přiznaných soudním rozhodnutím od počátku prodlení dvojnásobek stanovené úrokové sazby, avšak nejméně 6 % a nejvýše 12 %.“
Článek II
Zrušuje se vyhláška ministerstva financí č. 45/1965 Sb., o změně vyhlášky č. 47/1964 Sb., o peněžních službách občanům.
Článek III
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1970.
 
Ministr:
Ing. Rohlíček, CSc. v. r.