dnes je 26.9.2023

Input:

137/1950 Sb., Vládní nařízení o přenesení působnosti ve věcech některých zemědělských škol na ministerstvo zemědělství, platné do 31.12.1952

č. 137/1950 Zb.
[zrušené č. 108/1952 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 29. srpna 1950
o přenesení působnosti ve věcech některých zemědělských škol na ministerstvo zemědělství.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organisaci veřejné správy:
§ 1.
(1) Působnost ve věcech
a) výběrových škol zemědělských a
b) základních odborných škol zemědělských
1. přičleněných k výběrovým školám zemědělským,
2. s cyklickým vyučováním obstarávaným vlastními učitelskými sbory nebo umístěných v samostatných budovách a
3. pro žáky v poměru učebním s výjimkou škol, tvořících část střediska podle zákona č. 96/1950 Sb., o pracujícím dorostu,

která podle dosavadních předpisů přísluší ministru (ministerstvu) školství, věd a umění, se přenáší na ministra (ministerstvo) zemědělství.
(2) Pokud působnost ve věcech uvedených v odstavci 1 vykonával dosud ministr (ministerstvo) školství, věd a umění v dohodě s jiným ministrem (ministerstvem), vykonává ji ministr (ministerstvo) zemědělství v dohodě s tímto ministrem (ministerstvem).
§ 2.
(1) Vrchní dozor nad vyučováním předmětům všeobecně vzdělávacím a spolupůsobení při vrchním dozoru nad vyučováním předmětům odborným po stránce pedagogicko-methodické přísluší ministerstvu školství, věd a umění.
(2) Působnost ministerstva školství, věd a umění podle § 37, § 39 odst. 2, § 44, pokud se týká ústředního poradního sboru, dále podle §§ 67, 68, § 69 odst. 1 a § 70 zákona č. 95/1948 Sb., o základní úpravě jednotného školství (školský zákon), zůstává nedotčena. Působnost podle § 39 odst. 1, §§ 43, 73, 74 a § 77 odst. 3 školského zákona vykonává ministerstvo školství, věd a umění v dohodě s ministerstvem zemědělství; spolupůsobnost ministerstva financí podle § 77 odst. 3 téhož zákona zůstává nedotčena.
§ 3.
Na ministerstvo zemědělství přechází také správa příslušných internátů, školních statků a školních budov.
§ 4.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 1950; provedou je ministři zemědělství, školství, věd a umění a vnitra v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
 
Gottwald v. r.
Zápotocký v. r.
Nosek v. r.
Dr. Nejedlý v. r.
Ďuriš v. r.