dnes je 3.12.2023

Input:

139/1964 Sb., Vyhláška ministerstva vnitřního obchodu, kterou se vydávají základní podmínky dodávky zeleniny a ovoce mezi podniky státního obchodu Zelenina a pro průmyslové zpracování, platné do 31.12.1981

č. 139/1964 Zb.
[zrušené č. 91/1981 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva vnitřního obchodu
ze dne 15. června 1964,
kterou se vydávají základní podmínky dodávky zeleniny a ovoce mezi podniky státního obchodu Zelenina a pro průmyslové zpracování
Ministerstvo vnitřního obchodu v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a po schválení hlavním arbitrem Československé socialistické republiky stanoví podle § 392 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. (dále jen „zákon“):
§ 1
Rozsah platnosti
Tato vyhláška upravuje dodávky zeleniny a ovoce mezi podniky státního obchodu Zelenina a dodávky uskutečňované podniky státního obchodu podnikům potravinářského průmyslu.
§ 2
Uzavírání smluv
(k § 151 zákona)
(1) Smlouvy na dodávky zeleniny a ovoce mezi podniky Zelenina se uzavírají zpravidla na dobu jednoho měsíce. Smlouva obsahuje zejména údaje o celkovém množství jednotlivých druhů, časovém rozvrhu dodávek, způsobu přepravy výrobků, a pokud jde o výrobky pro dlouhodobé skladování, i poměr jakostních tříd. Návrh smlouvy předkládá odběratel nejpozději 6 dnů před počátkem měsíce zpravidla na společném jednání podniků Zelenina. Smlouvy se zpřesňují přepravními dispozicemi (odvolávkami) na jednotlivé dodávky, bez nichž není dodavatel oprávněn odeslat dodávku odběrateli.
(2) Návrhy smluv (objednávky) na dodávky zeleniny a ovoce pro průmyslové zpracování předkládá odběratel nejpozději 30 dnů před začátkem čtvrtletí, v němž má být dodávka uskutečněna. Dodavatel je povinen vyjádřit se k návrhu smlouvy do 10 dnů po uplynutí předkládací lhůty; při opožděném předložení návrhů smluv do 10 dnů po jejich doručení.
(3) Ministerstvo vnitřního obchodu zmocňuje Sdružení obchodu ovocem a zeleninou a ministerstvo potravinářského průmyslu zmocňuje Sdružení lihovarů a konzerváren, aby v organizacích, které řídí, vykonávaly pravomoc podle § 118 zákona.
§ 3
Plnění dodávek
(k § 168 zákona)
(1) Při dodávkách zeleniny a ovoce mezi podniky Zelenina je dodavatel povinen nejpozději 2 dny před odesláním dodávky, a to do 13. hodiny, vyzvat odběratele ke sdělení telegrafické nebo dálnopisné přepravní dispozice, při čemž mu oznámí druh, množství a jakost výrobků, expediční sklad, způsob přepravy a dobu, kdy bude výrobky expedovat nebo v případě, že je smluven odvoz dopravním prostředkem odběratele, dobu, kdy výrobky budou připraveny k odvozu.
(2) Odběratel je povinen do 16. hodiny téhož dne, kdy obdrží dodavatele oznámení, sdělit mu v telegraficky nebo dálnopisně podané přepravní dispozici odebírající závod (sklad), stanici nebo místo určení a číslo dispozice, které dodavatel uvede na dodacím listě.
(3) Při dodávkách zeleniny a ovoce pro průmyslové zpracování je dodavatel povinen nejpozději den před odesláním dodávky, a to do 11. hodiny oznámit odběrateli telegraficky nebo dálnopisem množství a jakost výrobků, místo a dobu splnění dodávky a způsob přepravy.
(4) Při dodávkách výrobků mezi podniky Zelenina po železnici nebo jiným veřejným dopravním prostředkem je dodávka splněna odevzdáním výrobků odběrateli ve