Počkajte prosím ...
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

139/2018 Z.z., Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti kontroly originality

139/2018 Z. z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky
z 27. apríla 2018,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti kontroly originality
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo dopravy“) podľa § 136 ods. 3 písm. i) zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Návrh na udelenie poverenia na vykonávanie technickej služby kontroly originality [k § 71 ods. 2 zákona]
(1) Návrh na udelenie poverenia na vykonávanie technickej služby kontroly originality (ďalej len „technická služba“) obsahuje
a) identifikačné údaje navrhovateľa podľa § 157 ods. 3 zákona,
b) výpis z obdobného registra, akým je obchodný register alebo živnostenský register vedený v členskom štáte Európskej únie (ďalej len „členský štát“) mimo územia Slovenskej republiky alebo v zmluvnom štáte, na ktorého území má podnikateľ sídlo, nie starší ako tri mesiace,
c) doklad preukazujúci finančnú spoľahlivosť podľa § 163 ods. 5 zákona,
d) doklad preukazujúci nezávislosť podľa § 165 ods. 6 zákona,
e) doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa
1. § 71 ods. 1 písm. d) zákona,
2. § 71 ods. 1 písm. e) zákona,
f) platné osvedčenie o akreditácii preukazujúce akreditáciu podľa § 166 ods. 3 zákona,
g) doklady preukazujúce odbornú spôsobilosť podľa § 164 ods. 4 zákona,
h) zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú vykonávaním činnosti technickej služby,
i) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov1) navrhovateľa na preukázanie bezúhonnosti podľa § 167 ods. 1 zákona a súhlas s ich spracovaním; ak ide o cudzinca, výpis z registra trestov alebo obdobný doklad vydaný štátom, ktorého je občanom, nie starší ako tri mesiace,
j) čestné vyhlásenie navrhovateľa o dôveryhodnosti preukazujúce dôveryhodnosť podľa § 167 ods. 2 zákona a
k) čestné vyhlásenie navrhovateľa, že nie je v konkurze alebo reštrukturalizácii,2) ak je podnikateľom.
(2) Navrhovateľ so sídlom alebo bydliskom na území členského štátu mimo územia Slovenskej republiky alebo na území tretieho štátu môže doklady uvedené v odseku 1 písm. c), písm. e) druhom bode, písm. f) až h) nahradiť rovnocennými dokladmi vydanými v tomto štáte.
Podrobnosti o činnostiach technickej služby
§ 2
Počiatočné overenie plnenia podmienok na vykonávanie kontroly originality [k § 76 ods. 1 písm. a) a ods. 2 zákona]
(1) Počiatočné overenie plnenia podmienok na vykonávanie kontroly originality (ďalej len „počiatočné overenie“) sa vykonáva na základe kompletnej žiadosti o počiatočné overenie
a) držiteľa povolenia na zriadenie pracoviska kontroly originality alebo
b) oprávnenej osoby kontroly originality, ak ide o zmenu pracoviska kontroly originality.
(2) Žiadosť o počiatočné overenie podľa odseku 1 písm. a) obsahuje
a) identifikačné údaje
 
 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore