dnes je 20.7.2024

Input:

14/1952 Sb., Vládní nařízení o nižších zdravotnických pracovnících, platné do 30.6.1966

č. 14/1952 Zb.
[zrušené č. 20/1966 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 8. dubna 1952
o nižších zdravotnických pracovnících.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 4 odst. 1 zákona č. 170/1950 Sb., o zdravotnických povoláních:
§ 1.
(1) Úkolem nižších zdravotnických pracovníků je spolupracovat při zajišťování řádného poskytování veřejné péče o zdraví člověka tím, že svědomitě vykonávají pod vedením ostatních zdravotnických pracovníků pomocné zdravotní služby.
(2) Nižší zdravotničtí pracovníci jsou: zubní instrumentářky, lázenští, sanitárky, sanitáři, sádrovníci, desinfektoři a pomocní prohližitelé masa; tento okruh nižších zdravotnických pracovníků lze prováděcími předpisy přizpůsobovat potřebám státní zdravotní péče.
§ 2.
Zubní instrumentářky asistují zubním lékařům a dentistům při práci u křesla; přitom zejména též čistí a sterilisují nástroje a pomůcky a odpovídají za jejich udržování, vedou záznamy o ošetřovaných, zásobníky spotřebního materiálu a výkazy práce; mohou též podle pokynů lékaře provádět fysikálně-therapeutické úkony potřebné při ošetřování chrupu a pomáhat při zhotovování roentgenových snímků.
§ 3.
Lázenští pracují pod vedením středních zdravotnických pracovníků ve zdravotnických ústavech, ve kterých se poskytují léčebné lázně; zejména připravují lázně a lůžka, pečují o čistotu zařízení pro podávání koupelí všeho druhu, starají se o prádlo, dopravují nemocné neschopné pohybu a pomáhají jim při koupelích; dbají přitom o plnění všech pokynů lékaře a o bezpečnost nemocných.
§ 4.
Sanitárky a sanitáři vykonávají ve zdravotnických zařízeních pomocné zdravotnické práce pod vedením středního nebo vyššího zdravotnického pracovníka, a to zejména:
1. na lůžkových a ambulantních odděleních ústavů: sanitárky čistí a desinfikují ošetřovatelské pomůcky, připravují obvazový materiál, obstarávají povrchový úklid v pokojích nemocných, starají se o prádlo, pomáhají při provádění léčebných úkonů, doprovázejí nemocné na různá vyšetření, obstarávají pochůzky souvisící se stanovením diagnosy a léčením nemocného a přijímají a vydávají svršky nemocných, nebo přinášejí jídlo a konají práce spojené s provozem přípravné kuchyně včetně umývání nádobí; sanitáři konají fysicky namáhavější práce téhož druhu, zejména převážejí a ukládají nepohyblivé nemocné, pomáhají při jejich ošetřování, odvážejí zemřelé a přenášejí těžší předměty;
2. v laboratořích: sanitárky čistí a udržují laboratorní zařízení, přístroje a skla a pomáhají při jednoduchých laboratorních úkonech; vykonávají pomocné práce v zubních laboratořích; mají na starosti drobná pokusná zvířata a pomáhají při odběru jejich krve, při očkování, při pitvě a při odběru, uschovávání a odesílání tkání na vyšetření; sanitáři konají fysicky namáhavější práce stejného druhu, zejména u větších pokusných zvířat;
3. v pitevnách sanitáři přejímají mrtvoly, pečují o jejich uložení v ústavu a připravují je na pitevní stůl; očišťují je po pitvě, pomáhají při jejich ukládání do rakví a vydávají je; čistí a udržují pitevní přístroje a nástroje, zařízení piteven a jejich prostor.
§ 5.
Sádrovníci pracují pod vedením lékaře ve zdravotnických