dnes je 3.12.2023

Input:

14/1960 Zb., Zákon Slovenskej národnej rady o rozpočte Slovenska na rok 1960

14/1960 Zb.
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 3. marca 1960
o rozpočte Slovenska na rok 1960
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Úlohy rozpočtu Slovenska na rok 1960
Úlohou rozpočtu Slovenska na rok 1960 ako súčasti jednotného štátneho rozpočtu Československej republiky je zabezpečiť na základe tvorivej aktivity pracujúcich potrebné finančné prostriedky pre ďalší hospodársky a kultúrny rozvoj Slovenska v súlade s plánom rozvoja hospodárstva Slovenska riadeného Sborom povereníkov a prispieť tak k úspešnému splneniu druhého päťročného plánu a k vytvoreniu najlepšej základne pre tretí päťročný plán.
§ 2
Určenie výšky rozpočtu Slovenska
(1) Príjmy rozpočtu Slovenska sa určujú sumou 15 457 277 000 Kčs a výdavky sumou 19 117 964 000 Kčs.
(2) V rozpočte Slovenska sú obsiahnuté rozpočty národných výborov, ktorých príjmy i výdavky činia 9 444 873 000 Kčs.
(3) V rozpočte Slovenska nie sú zahrnuté úseky hospodárstva, ktoré na Slovensku riadia priamo ministerstvá a ostatné celoštátne orgány.
§ 3
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1960; vykoná ho povereník financií a ostatní členovia Sboru povereníkov.
 
Benada v.r.
Strechaj v.r.
Majling v.r.
J. Marcellyho
Bortel v.r.
M. Hrušovského
Štencl v.r.
Inž. Marko v.r.
Chudík v.r.
Jeleň v.r.
Gajdošík v.r.
Dr. h. c. Horák v.r.
Biľak v.r.
Fajnor v.r.
Dr. Gešo v.r.
Inž. Krčmárik v.r.
Dr. h. c. Lukačovič v.r.
Paulovič v.r.
Inž. Takáč v.r.
Török v.r.
 
aj za povereníka financií
aj za povereníka spotrebného priemyslu