dnes je 8.12.2023

Input:

14/1961 Sb., Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu o licenčních a jim podobných smlouvách uzavíraných s devizovými cizozemci k využívání vynálezů, patentů a výrobních nebo technologických postupů, platné do 31.12.1967

č. 14/1961 Zb.
[zrušené č. 128/1967 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva zahraničního obchodu
ze dne 27. ledna 1961
o licenčních a jim podobných smlouvách uzavíraných s devizovými cizozemci k využívání vynálezů, patentů a výrobních nebo technologických postupů
Ministerstvo zahraničního obchodu stanoví v dohodě s ministerstvem financí, Státním výborem pro rozvoj techniky a se zúčastněnými ministerstvy podle § 6 odst. 3 a 6 a § 7a odst. 2 zákona č. 107/1953 Sb., o devizovém hospodářství, ve znění zákona č. 64/1958 Sb. (dále jen „zákon“):
§ 1
Podmínky pro vydání povolení k uzavření licenčních a jim podobných smluv
(1) Devizoví tuzemci jsou povinni si opatřit k uzavření licenčních a jim podobných smluv k využívání vynálezů, patentů a výrobních nebo technologických postupů (dále jen „licenční smlouvy“) s devizovými cizozemci povolení ministerstva zahraničního obchodu podle § 6 odst. 6 zákona, pokud nejde o případy uvedené v § 2 této vyhlášky. Povolení ministerstva zahraničního obchodu je nutno si opatřit též k provedení změn licenčních smluv a k sjednání dodatků k nim, jakož i k obnově nebo k předčasnému ukončení jejich platnosti.
(2) Před vydáním povolení podle odstavce 1 nesmí být uzavřena licenční smlouva nebo ukončeno jiné právní jednání uvedené v předchozím odstavci. Pouze z mimořádně závažných důvodů, zejména hrozí-li nebezpečí z prodlení, mohou být uzavřeny licenční smlouvy nebo ukončeny jiná právní jednání uvedená v odstavci 1 s výhradou, že povolení ministerstva zahraničního obchodu bude vydáno dodatečně.
§ 2
Úlevy z povinnosti vyžadovat povolení k uzavírání licenčních smluv
(1) Bez povolení ministerstva zahraničního obchodu je přípustno
a) uzavírat licenční smlouvy s devizovými cizozemci, je-li československou smluvní stranou socialistická organizace, sjednání smlouvy bylo zprostředkováno Polytechnou, podnikem zahraničního obchodu pro zprostředkování technické spolupráce (dále jen „Polytechna“) a nepřesáhne-li výše platů, které podle této smlouvy mají dojít z ciziny, devizovou částku odpovídající Kčs 500 000,- celkem,
b) uzavírat licenční smlouvy s devizovými cizozemci, je-li československou smluvní stranou socialistická organizace, sjednání smlouvy bylo zprostředkováno Polytechnou a nepřesáhne-li výše platů, které podle této smlouvy mají být vyplaceny devizovému cizozemci nebo komukoli v jeho prospěch, devizovou částku odpovídající Kčs 100 000,- celkem,
c) provádět změny,sjednávat dodatky a obnovovat nebo provádět předčasné ukončení platnosti licenčních smluv, pokud se na ně vztahují ustanovení písm. a) a b); to platí i o licenčních smlouvách uzavřených před počátkem účinnosti této vyhlášky.
(2) Úlevy uvedené v odstavci 1 platí také, je-li sjednání licenční smlouvy (změny, dodatku, obnovy nebo předčasného ukončení platnosti smlouvy), v níž je československou smluvní stranou socialistická organizace, zprostředkováno jiným podnikem zahraničního obchodu než Polytechnou nebo sjednal-li takovou smlouvu přímo jiný podnik zahraničního obchodu