dnes je 2.12.2023

Input:

140/1964 Sb., Vyhláška ministerstva školství a kultury o povinných a pracovních výtiscích, platné do 13.3.2000

č. 140/1964 Zb.
[zrušené č. 93/1993 Z.z.]
VYHLÁŠKA
ministerstva školství a kultury
ze dne 17. června 1964
o povinných a pracovních výtiscích
Ministerstvo školství a kultury stanoví v dohodě s ministerstvy spotřebního průmyslu a zahraničního obchodu, s Ústřední správou spojů, s Ústřední správou geodézie a kartografie a s ostatními zúčastněnými ústředními úřady podle § 4 zákona č. 94/1949 Sb., o vydávání a rozšiřování knih, hudebnin a jiných neperiodických publikací, podle § 2 zákona č. 184/1950 Sb., o vydávání časopisů a o Svazu československých novinářů, a podle § 3 odst. 5 zákona č. 53/1959 Sb., o jednotné soustavě knihoven:
ČÁST I
Základní ustanovení
§ 1
(1) Tato vyhláška se vztahuje na tiskoviny (odstavec 2), které jsou vydány
a) v Československé socialistické republice,
b) v cizině, má-li nakladatelství (vydavatel) sídlo v Československé socialistické republice.
(2) Tiskovinami podle této vyhlášky jsou:
a) tiskovými stroji1) zhotovené rozmnoženiny určené k veřejnému rozšiřování (včetně zájmových a účelových vydání)
aa) literárních, vědeckých a uměleckých děl, zejména knihy, hudebniny a reprodukce výtvarných a fotografických děl,
bb) kartografických děl,
cc) učebních osnov a dvojrozměrných učebních pomůcek,
b) noviny, časopisy a jiné rozmnoženiny vydávané nejméně dvakrát ročně pod stejným názvem a ve schváleném programu a úpravě typické pro časopisy (dále jen „noviny a časopisy“),
c) pohlednice,
d) učební texty a skripta pro vysoké, střední (všeobecně vzdělávací a odborné) školy, odborné a učňovské školy a odborná učiliště bez ohledu na techniku jejich rozmnožení,
e) jiné rozmnoženiny určené k veřejnému rozšiřování, které stanoví ministerstvo školství a kultury v dohodě s ministerstvem spotřebního průmyslu a se zúčastněnými ústředními orgány.
(3) Za tiskoviny podle této vyhlášky se nepovažují
a) rozmnoženiny pořízené v nákladu do 100 výtisků s výjimkou bibliofilských vydání literárních nebo uměleckých děl,
b) úřední spisy a jejich součásti, včetně oběžníků směrnic a pokynů organizací vydávaných v rámci jejich působnosti, pokud nejde o periodicky vydávané sbírky předpisů,
c) rozmnoženiny, jež slouží výlučně hospodářským a společenským potřebám, např. tiskopisy, blankety, rodinná oznámení, navštívenky, obtisky, etikety, nálepky apod.,
d) rozmnoženiny sloužící výlučně provozní potřebě organizací,
e) cenné papíry a cenné známky všeho druhu,
f) fonokarty,
g) rozmnoženiny tištěné slepeckým tiskem,
h) autorské rozmnoženiny grafických listů a hudebnin,
i) zpravodajské materiály tiskových agentur
j) plastické a nástěnné mapy a mapy pro hospodářskou výstavbu,
k) samostatné otisky (separáty) sborníkových a časopiseckých článků a statí,
l) rozmnoženiny divadelních her pořízené výlučně k jevištnímu provozování,

pokud nejsou určeny k rozšiřování též prostřednictvím knižního obchodu.
§ 2
(1) Při každém vydání tiskoviny s výjimkou novin a časopisů lze přetisknout nad stanovený náklad kromě autorských výtisků nejvýše 150 výtisků (tzv. přetisk) ke splnění povinnosti podle části II (výtisky povinné) a pro účely podle části III (výtisky pracovní) této