Počkajte prosím ...
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

140/2018 Z.z., Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti montáže plynových zariadení

140/2018 Z. z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky
z 27. apríla 2018,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti montáže plynových zariadení
12) STN EN ISO 2812-1 Náterové látky. Stanovenie odolnosti náterov proti pôsobeniu kvapalín. Časť 1: Ponorenie do kvapalín iných ako voda (ISO 2812-1). Metóda 2, Bod 8.3.1. (67 2011).
13) Čl. 6. STN EN ISO 16474-1 Náterové látky. Metódy vystavovania účinkom laboratórnych svetelných zdrojov. Časť 1: Všeobecný návod (ISO 16474-1) (67 3100) a Čl. 7.3 STN EN ISO 16474-2 Náterové látky. Metódy vystavovania účinkom laboratórnych svetelných zdrojov. Časť 2: Xenónové lampy (ISO 16474-2) (67 3100).
14) Čl. 12 STN ISO 7591 Cestné vozidlá. Tabuľky s evidenčným číslom so spätným odrazom pre motorové vozidlá a prívesy. Špecifikácia (30 0105).
15) Čl. 14 STN ISO 7591 Cestné vozidlá. Tabuľky s evidenčným číslom so spätným odrazom pre motorové vozidlá a prívesy. Špecifikácia (30 0105).
16) Čl. 15 STN ISO 7591 Cestné vozidlá. Tabuľky s evidenčným číslom so spätným odrazom pre motorové vozidlá a prívesy. Špecifikácia (30 0105).
17) Čl. 13 STN ISO 7591 Cestné vozidlá. Tabuľky s evidenčným číslom so spätným odrazom pre motorové vozidlá a prívesy. Špecifikácia (30 0105).
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo dopravy“) podľa § 136 ods. 3 písm. j) zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Návrh na udelenie poverenia na vykonávanie technickej služby montáže plynových zariadení [k § 71 ods. 2 zákona]
(1) Návrh na udelenie poverenia na vykonávanie technickej služby montáže plynových zariadení (ďalej len „technická služba“) obsahuje
a) identifikačné údaje navrhovateľa podľa § 157 ods. 3 zákona,
b) výpis z obdobného registra, akým je obchodný register alebo živnostenský register vedený v členskom štáte Európskej únie (ďalej len „členský štát“) mimo územia Slovenskej republiky alebo v zmluvnom štáte, na ktorého území má podnikateľ sídlo, nie starší ako tri mesiace,
c) doklad preukazujúci finančnú spoľahlivosť podľa § 163 ods. 5 zákona,
d) doklad preukazujúci nezávislosť podľa § 165 ods. 6 zákona,
e) doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa
1. § 71 ods. 1 písm. d) zákona,
2. § 71 ods. 1 písm. e) zákona,
f) platné osvedčenie o akreditácii preukazujúce akreditáciu podľa § 166 ods. 3 zákona,
g) doklady preukazujúce odbornú spôsobilosť podľa § 164 ods. 4 zákona,
h) zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú vykonávaním činnosti technickej služby,
i) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov1) navrhovateľa na preukázanie bezúhonnosti podľa § 167 ods. 1 zákona a súhlas s ich spracovaním; ak ide o cudzinca, výpis z registra trestov alebo obdobný doklad vydaný štátom, ktorého je občanom, nie starší ako tri mesiace,
j) čestné vyhlásenie navrhovateľa o dôveryhodnosti preukazujúce dôveryhodnosť podľa § 167 ods. 2
 
 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore