Počkajte prosím ...
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

141/2018 Z.z., Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o štátnom odbornom dozore a odbornom dozore technických služieb na úseku prevádzky vozidiel v cestnej premávke

141/2018 Z. z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky
z 27. apríla 2018,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o štátnom odbornom dozore a odbornom dozore technických služieb na úseku prevádzky vozidiel v cestnej premávke
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 136 ods. 3 písm. k) zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Preukaz kontrolóra [k § 143 ods. 1 zákona]
(1) Poverenému zamestnancovi ministerstva, okresného úradu v sídle kraja a okresného úradu vykonávajúcim štátny odborný dozor a poverenému zamestnancovi technickej služby vykonávajúcej odborný dozor (ďalej len „poverený zamestnanec“) sa preukaz kontrolóra vydáva na základe žiadosti
a) ministerstva, okresného úradu v sídle kraja a okresného úradu, ktorým preukazujú oprávnenie na vykonávanie štátneho odborného dozoru (§ 142 ods. 3 až 7 zákona),
b) technickej služby, ktorým preukazujú oprávnenie na vykonávanie odborného dozoru technickej služby (§ 145 ods. 3 až 7 zákona).
(2) Žiadosť o vydanie preukazu kontrolóra podanú vedúcim organizačného útvaru osoby oprávnenej vykonávať štátny odborný dozor alebo odborný dozor technickej služby obsahuje
a) meno, priezvisko, titul a dátum narodenia osoby, pre ktorú žiada o vydanie preukazu kontrolóra,
b) územie, na ktorom sa bude vykonávať štátny odborný dozor alebo odborný dozor technickej služby.
(3) Prílohou k žiadosti podľa odseku 2 sú
a) dve aktuálne fotografie formátu 30 mm × 35 mm s podobou povereného zamestnanca,
b) kópia
1. opisu štátnozamestnaneckého miesta pri štátnom odbornom dozore alebo
2. pracovnej zmluvy pri odbornom dozore technickej služby,
c) kópia potvrdenia o absolvovaní základného školenia alebo potvrdenia o absolvovaní doškoľovacieho kurzu povereného zamestnanca podľa § 143 ods. 5 a 6 zákona; technické služby predkladajú potvrdenie len za tú oblasť, v ktorej vykonávajú odborný dozor,
d) kópia vodičského preukazu povereného zamestnanca.
(4) Preukaz kontrolóra je platný päť rokov od ukončenia základného školenia podľa § 143 ods. 5 zákona alebo doškoľovacieho kurzu podľa § 143 ods. 6 zákona. Po skončení platnosti sa preukaz kontrolóra bezodkladne vracia ministerstvu.
(5) Preukaz kontrolóra sa odoberie, ak
a) došlo k zneužitiu preukazu kontrolóra,
b) poverený zamestnanec skončí štátnozamestnanecký pomer pri štátnom odbornom dozore alebo dôjde k ukončeniu pracovného pomeru povereného zamestnanca pri odbornom dozore technickej služby,
c) u povereného zamestnanca došlo k zmene štátnozamestnaneckého pomeru tak, že štátny odborný dozor nemožno vykonávať, alebo došlo k zmene pracovného pomeru v technickej službe tak, že odborný dozor technickej služby nemožno vykonávať,
d) o to požiadal príslušný vedúci organizačného útvaru osoby oprávnenej vykonávať štátny odborný dozor alebo odborný dozor technickej služby.
(6) Ak poverený zamestnanec zomrie, vrátenie preukazu kontrolóra zabezpečuje príslušný
 
 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore