dnes je 9.12.2023

Input:

145/1965 Sb., Vyhláška ministerstva financí o některých opatřeních v oboru daně z příjmů z literární a umělecké činnosti

č. 145/1965 Zb.
VYHLÁŠKA
ministerstva financí
ze dne 22. prosince 1965
o některých opatřeních v oboru daně z příjmů z literární a umělecké činnosti
Ministerstvo financí v dohodě s ministerstvem školství a kultury stanoví podle § 16 odst. 2 zákona č. 36/1965 Sb., o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti (dále jen „zákon“):
§ 1
(1) Organizace vyplácející odměny za činnost, která nepodléhá povinnému zprostředkování, a které jsou podrobeny dani z příjmů z literární a umělecké činnosti (dále jen „daň“), poukazují částku ve výši 10 % z každé odměny zaokrouhlenou na celé Kčs dolů výplatnímu místu1) jako zálohu na daň a zbytek odměny (po srážce příspěvku kulturnímu fondu) vyplácí přímo poplatníkovi.
(2) Organizace vyplácející odměny za činnost, která podléhá povinnému zprostředkování,2) poukazují odměny v plné výši místu, které tuto činnost zprostředkovalo. Není-li zprostředkující organizace současně výplatním místem poplatníkovým, postupuje při proplácení odměn podle předchozího odstavce.
(3) Zálohy na daň podle předchozích odstavců a podle § 3 odst. 3 této vyhlášky, popř. odměny za činnost podléhající povinnému zprostředkování, poukazuje vyplácející organizace výplatnímu místu, popřípadě zprostředkující organizaci na jejich zvláštní bezúročný účet u příslušné pobočky Státní banky československé.
§ 2
(1) Organizace poukazují zálohy na daň výplatnímu místu nejpozději do 10. dne následujícího měsíce. Současně s poukazem záloh na daň, popř. odměn zašlou výplatnímu místu seznam poplatníků, v němž uvedou u každého poplatníka jeho příjmení a jméno (krycí jméno) adresu jeho bydliště, popř. adresu jeho zaměstnavatele, druh a výši hrubých odměn, částku sraženého příspěvku kulturním fondům, a částku zadržené a výplatnímu místu poukázané zálohy na daň za uplynulé období.
(2) Nepřevýší-li odměna za dílo nebo výkon 50 -, s výjimkou provozovacích honorářů nebo odměn za činnost podléhající povinnému zprostředkování, vyplatí ji organizace přímo poplatníkovi, po srážce daně ve výši 3 % a příspěvku kulturnímu fondu. Při výpočtu daně a odvodu sražené daně postupuje stejně jako u odměn uvedených v § 5 odst. 4 zákona.
(3) Poplatník si zvolí jedno výplatní místo, kterému mají být poukazovány z jeho odměny zálohy na daň, popř. celé odměny; zvolené výplatní místo je povinen oznámit každému plátci odměny a o zvolení vyrozumět též výplatní místo.
§ 3
(1) Výplatní místo vypočte nejpozději do 45 dnů po uplynutí pololetí u každého poplatníka daň připadající na odměny vyplacené mu za toto období, provede zúčtování všech došlých záloh na daň s vypočtenou daní a případné přeplatky, pokud přesahují 10, - Kčs, vrátí poplatníkovi. Vznikne-li ze zúčtování přeplatek nepřesahující 10, - Kčs nebo nedoplatek, zúčtuje jej se zálohami došlými v dalších obdobích, popř. nedojde-li v tomto období k výplatě dalších odměn, vyzve poplatníka, aby uhradil nedoplatek přímo výplatnímu místu. Neuhradí-li poplatník nedoplatek na vyzvání, požádá výplatní místo okresní národní výbor příslušný podle místa poplatníkova bydliště o vymáhání daňového nedoplatku.
(2) Zjistí-li výplatní místo,