dnes je 30.9.2023

Input:

147/1949 Sb., Zákon, jímž se vydávají některé předpisy o veřejných silnicích, platné do 6.12.1961

č. 147/1949 Zb.
[zrušené č. 135/1961 Zb.]
ZÁKON
ze dne 11. května 1949,
jímž se vydávají některé předpisy o veřejných silnicích.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Státní silnice.
Státními silnicemi jsou
a) silnice, které byly dne 29. září 1938 silnicemi státními, zemskými nebo okresními anebo byly jako takové silnice postaveny nebo rozestavěny po uvedeném dni,
b) silnice, které budou po 30. červnu 1949 postaveny jako státní silnice,
c) vicinální silnice (cesty), určené podle nařízení Slovenské národní rady ze dne 7. února 1946, č. 9 Sb. n. SNR, o vicinálních cestách, a
d) jiné veřejné silnice nebo cesty, po případě jejich úseky, pokud je jich podle rozhodnutí ministerstva techniky vydaného v dohodě s ministerstvy národní obrany a dopravy třeba k dosažení souvislosti sítě státních silnic.
§ 2.
Součásti a příslušenství silnic.
(1) Pokud se v tomto zákoně mluví o silnicích, rozumějí se tím také jejich součásti a příslušenství.
(2) Součástmi silnic jsou všechna zařízení a díla, která jsou zřízena převážně k účelům silničním a kterých je třeba k úplnosti, ochraně a zabezpečení silničního tělesa nebo k zajištění, usnadnění, úpravě a ochraně dopravy na nich nebo k úpravě odtoku vody. Součástmi silnic jsou na př. mosty, přívozy, propustky, svahy silničního tělesa, opěrné, zárubní a obkladové zdi, příkopy a jiná odvodňovací zařízení, zábradlí, odrazníky, staniční kameny, dopravní značky, závějné ploty a stromoví.
(3) Příslušenstvím silnic jsou všechna zařízení, jichž se používá nebo jež jsou určena výhradně nebo převážně k stavbě, správě nebo udržování silnic, pokud nejsou součástmi silnice a pokud náleží vlastníku silnice (na př. lomy, dílny, skladiště, garáže, cestářské domky, vozidla, silniční stroje a nářadí), jakož i zásoby silničních hmot, které náleží vlastníku silnice.
§ 3.
Roztřídění a zařazení silnic.
(1) Státní silnice se dělí na tři třídy podle důležitosti, kterou mají pro dopravu.
(2) Ministerstvo techniky zařazuje státní silnice do jednotlivých tříd vyhláškou v Úředním listě, a to v dohodě s ministerstvy národní obrany a dopravy a po slyšení příslušných krajských a okresních národních výborů.
§ 4.
Převzetí silnic.
(1) Silnice (§ 1), které dosud nejsou ve vlastnictví a správě státu, převezme stát po slyšení dosavadního vlastníka, po případě správce, bez náhrady do vlastnictví, správy a udržování dnem, který určí ministerstvo techniky vyhláškou v Úředním listě; pokud jde o udržování silnic, platí při tom výhrady vyplývající z ustanovení § 7. Vzejdou-li v jednotlivých případech pochybnosti o součástech nebo příslušenství těchto silnic, rozhodne krajský národní výbor.
(2) Z převzetí podle odstavce 1 jsou vyňata zařízení tvořící příslušenství silnic, která byla začleněna do komunálního podniku nebo která lze výhodněji provozovat formou komunálního podniku; krajský národní výbor však může v odůvodněných případech stanovit, že i takové zařízení má býti převzato státem.
§ 5.
Odevzdání silnic obci.
(1) Ministerstvo techniky může silnice (cesty) uvedené v § 1, písm. a), b) nebo c), po případě jejich úsek, pokud jich