dnes je 2.10.2023

Input:

15/1946 Sb., Zákon o zvýšení státního příspěvku vyživovacího, platné do 30.6.1950

č. 15/1946 Zb.
[zrušené č. 64/1950 Zb.]
ZÁKON
ze dne 24. ledna 1946
o zvýšení státního příspěvku vyživovacího.
Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1) Státní příspěvek vyživovací, jehož výše byla naposledy stanovena v zemích České a Moravskoslezské vládním nařízením ze dne 10. července 1945, č. 29 Sb., o zvýšení státního příspěvku vyživovacího, a na Slovensku ustanovením § 119 zákona ze dne 10. června 1943, č. 80 Sl. z., o úpravě některých právních poměrů souvisejících s výkonem vojenské a jiné obdobné služby, se nově upravuje a činí pro osobu a den:
1. pro osobu, která v domácnosti zastupuje povolaného k vojenské službě:
 
a)
v Praze,v Brně,v Bratislavě a v Moravské Ostravě
34 Kčs,
b)
v místech majících podle posledního sčítání lidu více než 25.000 obyvatelů
30 Kčs,
c)
ve všech ostatních místech
26 Kčs.
2. pro ostatní oprávněné:
 
a)
v Praze, v Brně, v Bratislavě a v Moravské Ostravě
19 Kčs,
b)
v místech majících podle posledního sčítání lidu více než 25.000 obyvatelů
16 Kčs,
c)
ve všech ostatních místech
13 Kčs.
(2) V mimořádných případech, hodných zcela zvláštního zřetele, zvyšují se vyživovací příspěvky, uvedené v odstavci 1, až o dalších 50%. Ministerstvo vnitra vydá po dohodě s ministerstvem národní obrany a ministerstvem financí podrobné a závazné směrnice, kterými se upravují podmínky pro přiznání tohoto zvýšení.
(3) Úhrnné částky státního příspěvku vyživovacího, jež přísluší oprávněným členům rodiny povolaného k vojenské službě, nesmějí přesahovati tyto denní částky:
 
a)
v Praze, v Brně, v Bratislavě a v Moravské Ostravě
100 Kčs,
b)
v místech majících podle posledního sčítání lidu více než 25.000 obyvatelů
85 Kčs,
c)
ve všech ostatních místech
72 Kčs.
(4) Za osobu, která v domácnosti zastupuje povolaného, se považuje manželka, žije-li s povolaným ve společné domácnosti, jinak - a to za téhož předpokladu - nejstarší z osob mající nárok na vyživovací příspěvek.
§ 2.
Výši státního příspěvku vyživovacího (§ 1, odst.1 a 2) a výši úhrnných částek podle § 1, odst. 3 může vláda měniti nařízením.
§ 3.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1945; provede jej ministr vnitra v dohodě s ministry národní obrany a financí.
 
Dr. Beneš v. r.
Fierlinger v. r.
Nosek v. r.