dnes je 3.12.2023

Input:

15/1967 Zb., Zákon Slovenskej národnej rady o zmenách v organizácii a náplni úloh niektorých výkonných orgánov Slovenskej národnej rady

15/1967 Zb.
[zrušené č. 207/1968 Zb.]
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
zo 17. februára 1967
o zmenách v organizácii a náplni úloh niektorých výkonných orgánov Slovenskej národnej rady
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
Časť I
Zmeny v usporiadaní a náplni úloh niektorých komisií Slovenskej národnej rady
§ 1
(1) Zriaďuje sa Komisia Slovenskej národnej rady pre školstvo.
(2) Do pôsobnosti Komisie Slovenskej národnej rady pre školstvo prechádza z doterajšej Komisie Slovenskej národnej rady pre školstvo a kultúru pôsobnosť na úseku školstva.
§ 2
(1) Zriaďuje sa Komisia Slovenskej národnej rady pre kultúru a informácie ako iniciatívny, kontrolný, výkonný a koordinačný orgán Slovenskej národnej rady pri riešení zásadných otázok v oblasti kultúry a informácií na Slovensku.
(2) Do pôsobnosti Komisie Slovenskej národnej rady pre kultúru a informácie prechádza z doterajšej Komisie Slovenskej národnej rady pre školstvo a kultúru pôsobnosť na úseku kultúry a informácií.
§ 3
Komisia Slovenskej národnej rady pre školstvo a kultúru sa zrušuje.
§ 4
Členov Komisie Slovenskej národnej rady pre kultúru a informácie volí Slovenská národná rada zo svojich poslancov, ďalej z radov predstaviteľov Československého rozhlasu, Československej televízie, Československého filmu a Československej tlačovej kancelárie pre Slovensko, predstaviteľov umeleckých sväzov a spoločenských organizácií a z ďalších pracovníkov kultúry a informácií.
§ 5
(1) Zriaďuje sa Komisia Slovenskej národnej rady pre lesné a vodné hospodárstvo.
(2) Do pôsobnosti Komisie Slovenskej národnej rady pre lesné a vodné hospodárstvo prechádza z doterajšej Komisie Slovenskej národnej rady pre pôdohospodárstvo pôsobnosť na úseku lesného hospodárstva a pôsobnosť doterajšej Komisie Slovenskej národnej rady pre vodné hospodárstvo.
§ 6
Názov Komisie Slovenskej národnej rady pre pôdohospodárstvo sa mení na Komisiu Slovenskej národnej rady pre poľnohospodárstvo.
§ 7
Komisia Slovenskej národnej rady pre vodné hospodárstvo sa zrušuje.
Časť II
Zmeny v usporiadaní odborov štátnej správy, v ktorých pôsobia povereníci Slovenskej národnej rady a v náplni činnosti niektorých povereníkov Slovenskej národnej rady
§ 8
(1) V odbore školstva pôsobí povereník Slovenskej národnej rady pre školstvo.
(2) Do pôsobnosti povereníka Slovenskej národnej rady pre školstvo prechádza pôsobnosť, ktorá pri riadení škôl, predškolských a mimoškolských výchovných zariadení, školského a mimoškolského vzdelávania pracujúcich, na úseku sociálno-právnej starostlivosti o deti, vedeckých hodností a pri riadení zahraničných stykov v oblasti školstva bola osobitnými predpismi doteraz zverená do pôsobnosti povereníka Slovenskej národnej rady pre školstvo a kultúru.
§ 9
(1) V odbore kultúry a informácií pôsobí povereník Slovenskej národnej rady pre kultúru a informácie.
(2) Do pôsobnosti povereníka Slovenskej národnej rady pre kultúru a informácie prechádza pôsobnosť, ktorá na úseku kultúry a umenia, najmä vo veciach kultúrno-výchovnej činnosti, knihovníctva a divadelníctva, múzeí a galérií, koncertnej a