dnes je 2.12.2023

Input:

154/1965 Sb., Vyhláška ministra zahraničního obchodu o některých změnách ve vyhlášce ministra zahraničního obchodu č. 308/1953 Ú. l., o přeměně společnosti Motokov, akciové společnosti pro dovoz a vývoz vozidel a výrobků lehkého kovoprůmyslu, na podnik pro zahraniční obchod

č. 154/1965 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničního obchodu
ze dne 28. prosince 1965
o některých změnách ve vyhlášce ministra zahraničního obchodu č. 308/1953 Ú. l., o přeměně společnosti Motokov, akciové společnosti pro dovoz a vývoz vozidel a výrobků lehkého kovoprůmyslu, na podnik pro zahraniční obchod
Ministr zahraničního obchodu stanoví v dohodě s ministrem financí podle 2, 18 a 20 zákona č. 119/1948 Sb., o státní organizaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasílatelství.
Článek I
Vyhláška ministra zahraničního obchodu č. 308/1953 Ú. l., o přeměně společnosti Motokov, akciové společnosti pro dovoz a vývoz vozidel a výrobků lehkého kovoprůmyslu, na podnik pro zahraniční obchod, se mění takto:
1. V § 1 se mění název podniku tak, že zní:
MOTOKOV, podnik zahraničního obchodu.
2. § 2 odst. 1 zní:
„(1) Předmětem podnikání podniku je zahraniční obchod, zvláště vývoz a dovoz vozidel, zejména silničních dopravních prostředků (automobilů, jednostopých motorových vozidel, jízdních kol), dále traktorů a zemědělských strojů, výstroje a příslušenství k vozidlům, včetně pneumatik, a zařízení pro montáž a výrobu některých vozidel a zemědělských strojů i jejich částí (karosáren, autolakoven, autoopraven a servisních stanic).
K oprávnění podniku náleží také dodávat části zařízení, náhradní díly, komponenty, projekty, montáž a technickou pomoc, popřípadě stavební části dodávek, vesměs pokud to souvisí se zbožím podniku vyhrazeným.“
3. § 4 zní:
㤠4
(1) Podnik je samostatnou právnickou osobou.
(2) Podnik je hospodářskou organizací, která hospodaří samostatně a odpovídá za své závazky svým jměním.
(3) Stát ani jiné organizace neručí za jednání a závazky podniku.
(4) Podnik neručí za závazky státu ani jiných organizací.
(5) Jako vlastník nemovitého majetku se zapisuje podnik.“
4. V § 5 se nahrazují slova „ústřední ředitel“ slovy „generální ředitel“
5. § 7 zní:
㤠7
(1) Podnik náleží do působnosti ministerstva zahraničního obchodu.
(2) Bližší předpisy o poslání a hlavních úkolech podniku, o jeho organizaci, hospodaření, provádění obchodní činnosti a o dozoru ministerstva zahraničního obchodu vydává ministr zahraničního obchodu. Financování, úvěrování, platební styk, fakturování a pokladní operace podniku upravují zvláštní předpisy.“
6. Za § 8 se vkládá § 8a, který zní:
㤠8a
Podnik může uzavírat smlouvy o sdružení s dodavatelskými a odběratelskými hospodářskými organizacemi za účelem zlepšování dodavatelsko-odběratelských vztahů a ke zvyšování ekonomické účinnosti zahraničního obchodu a výroby.“
Článek II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1966 s výjimkou ustanovení č. I bod 2, které nabývá účinnosti dnem 1. července 1966.1)
 
Ministr:
Hamouz v. r.
 

Poznámky pod čiarou
1Platí tedy do 30. 6. 1966 předmět podnikání podle § 2 odst. 1 vyhlášky č. 308/1953 Ú. l.