dnes je 21.7.2024

Input:

157/2024 Z.z., Zákon o Slovenskej televízii a rozhlase a o zmene niektorých zákonov

157/2024 Z. z.
ZÁKON
z 20. júna 2024
o Slovenskej televízii a rozhlase a o zmene niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje postavenie, poslanie, úlohy a činnosť Slovenskej televízie a rozhlasu, postavenie, zloženie, úlohy a činnosť jej orgánov a hospodárenie a financovanie Slovenskej televízie a rozhlasu.
§ 2
Postavenie Slovenskej televízie a rozhlasu
(1) Zriaďuje sa Slovenská televízia a rozhlas ako verejnoprávna, národná, nezávislá, informačná, kultúrna a vzdelávacia inštitúcia, ktorá poskytuje službu verejnosti v oblasti televízneho vysielania a rozhlasového vysielania (ďalej len „vysielanie“) a v ďalších oblastiach v súlade s jej hlavnou činnosťou podľa § 5 ods. 1.
(2) Slovenská televízia a rozhlas je právnická osoba so sídlom v Bratislave zapísaná v obchodnom registri, ktorá vykonáva svoju činnosť najmä prostredníctvom organizačných zložiek, ktorými sú
a) Slovenská televízia, prostredníctvom ktorej sa poskytuje služba verejnosti v oblasti televízneho vysielania,
b) Slovenský rozhlas, prostredníctvom ktorého sa poskytuje služba verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania.
(3) Organizačné zložky podľa odseku 2 sú samostatne hospodáriacimi vnútornými organizačnými jednotkami bez právnej subjektivity.
§ 3
Poslanie Slovenskej televízie a rozhlasu
(1) Slovenská televízia a rozhlas je vysielateľom,1) ktorého poslaním je poskytovať službu verejnosti v oblasti vysielania a v ďalších oblastiach v súlade s jej hlavnou činnosťou podľa § 5 ods. 1.
(2) Služba verejnosti v oblasti vysielania je poskytovanie programovej služby,2) ktorá je univerzálna z hľadiska svojho geografického dosahu, programovo rozmanitá, pripravovaná na zásade redakčnej nezávislosti prostredníctvom kvalifikovaných pracovníkov a s pocitom spoločenskej zodpovednosti, a ktorá rozvíja kultúrnu úroveň divákov a poslucháčov, poskytuje priestor súčasným kultúrnym a umeleckým aktivitám, sprostredkúva kultúrne hodnoty iných národov a je financovaná najmä z verejných prostriedkov.
(3) Programovú službu Slovenskej televízie a rozhlasu tvoria spravodajské, publicistické, dokumentárne, dramatické, hudobné, športové, zábavné a vzdelávacie programy, programy pre deti a mládež a iné programy, ktoré
a) sú založené na zásadách demokracie a humanizmu a prispievajú k právnemu vedomiu, kultúrnemu vedomiu, etickému vedomiu a k environmentálnej zodpovednosti verejnosti,
b) poskytujú nestranné, overené, neskreslené, aktuálne, zrozumiteľné a vo svojom celku vyvážené a pluralitné informácie o dianí v Slovenskej republike i v zahraničí na slobodné utváranie názorov,
c) rozvíjajú národné povedomie a kultúrnu identitu slovenského národa, obyvateľov Slovenskej republiky bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vek, vieru a náboženstvo, politické či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie tak, aby tieto programy odrážali rozmanitosť názorov, politických, náboženských, filozofických a umeleckých smerov a aby podporovali rozvoj národného spoločenstva,