dnes je 3.12.2023

Input:

16/1966 Sb., Vládní vyhláška o náhradách za vypouštění nečištěných nebo nedostatečně čištěných odpadních vod do vodních toků, platné do 31.12.1979

č. 16/1966 Zb.
[zrušené č. 35/1979 Zb.]
VLÁDNÍ VYHLÁŠKA
ze dne 12. března 1966
o náhradách za vypouštění nečištěných nebo nedostatečně čištěných odpadních vod do vodních toků
Vláda Československé socialistické republiky stanoví podle § 27 odst. 2 zákona č. 11/1955 Sb., o vodním hospodářství, ve znění zákona č. 12/1959 Sb., podle § 391 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., podle § 20 zákona č. 8/1959 Sb., kterým se stanoví základní pravidla o státním rozpočtu a o hospodaření s rozpočtovými prostředky, a podle § 11 zákona č. 83/1958 Sb., o úpravě finančního plánování a finančního hospodaření národních podniků a ostatních hospodářských organizací státního socialistického sektoru:
§ 1
Účel vyhlášky
K postupnému odstranění nepříznivého stavu čistoty vod se stanoví za podmínek uvedených v této vyhlášce povinnost pro uživatele vod platit náhrady za vypouštění nečištěných nebo nedostatečně čištěných odpadních vod do vodních toků, a to jednotlivým správám povodí (dále jen „správci toků“).
§ 2
Povinnost platit náhrady
(1) Uživatelé vody, kteří vypouštějí odpadní vody do vodních toků čištění, anebo je čistí nedostatečně, jsou povinni platit náhrady za vypouštění těchto vod podle množství vypouštěných znečišťujících látek a podle míry jejich závadnosti. Povinnost platit náhrady není dotčena tím, že uživatel vody získal povolení vodohospodářského orgánu podle ustanovení § 8 odst. 1, písm. b), zákona o vodním hospodářství k vypouštění svých odpadních vod.
(2) Náhrady platí uživatelé vody, kteří vypouštějí odpadní vody obsahují nerozpuštěné látky anebo organické látky charakterizované hodnotou biochemické potřeby kyslíku.1)
(3) Povinnost platit náhrady se nevztahuje na uživatele vody, kteří vypouštějí odpadní vody v kvalitě odebírané vody v kvalitě odebírané vody a na vypouštění odpadních vod do veřejných kanalizací.
(4) Správce toků může upustit od vybírání náhrad v případě, kdy znečištění nepřesahuje 50 t BSK5 nebo 300 t nerozpuštěných látek za rok.
(5) Placení náhrad nezbavuje uživatele vody odpovědnosti za způsobené škody podle ustanovení hospodářského a občanského zákoníku; na náhradu těchto škod nelze započítat částky zaplacené podle této vyhlášky.
(6) Placení náhrad a oznámení množství vypouštěného znečištění (§ 6) nenahrazuje vodohospodářské povolení ke zvláštnímu užívání vody a žádost o ně.
§ 3
Základní náhrada
(1) Základní náhrada se stanoví podle nákladů na konkrétní nebo obecně použitelný způsob čištění.
(2) Základní náhrada je součinem jednotkové náhrady (§ 4) a velikosti ročního znečištění.
(3) Je-li k dispozici přípravná nebo projektová dokumentace čistícího zařízení pro likvidaci znečištění, na které se vztahuje povinnost platit náhrady, použije se přednostně této dokumentace ke stanovení jednotkové a základní náhrady. Při stanovení náhrad se nepřihlíží k výnosu, který vznikne uživateli vody provozováním čistírny (využití hodnotných látek z odpadních vod).
(4) Má-li závod nebo kanalizační zařízení několik výtoků odpadních vod, hodnoty znečištění se pro stanovení jednotkové a základní náhrady