dnes je 21.7.2024

Input:

160/2024 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

160/2024 Z. z.
ZÁKON
z 11. júna 2024,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 495/2013 Z. z., zákona č. 131/2015 Z. z., zákona č. 353/2015 Z. z., zákona č. 444/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 82/2017 Z. z., zákona č. 179/2017 Z. z., zákona č. 57/2018 Z. z., zákona č. 68/2018 Z. z., zákona č. 108/2018 Z. z., zákona č. 376/2018 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 70/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 310/2019 Z. z., zákona č. 73/2020 Z. z., zákona č. 424/2020 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 92/2022 Z. z., zákona č. 113/2022 Z. z., zákona č. 488/2022 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 13/2024 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 ods. 8 sa za slová „odopretia vstupu,11“ vkladajú slová „štátny príslušník tretej krajiny, ktorý po vydaní rozhodnutia o administratívnom vyhostení neopustil územie Slovenskej republiky a členských štátov,“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:

11Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1860 z 28. novembra 2018 o využívaní Schengenského informačného systému na účely návratu neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín (Ú. v. EÚ L 312, 7. 12. 2018) v platnom znení.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1861 z 28. novembra 2018 o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti hraničných kontrol, o zmene Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, a o zmene a zrušení nariadenia (ES) č. 1987/2006 (Ú. v. EÚ L 312, 7. 12. 2018) v platnom znení.“.
2. § 5 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Na uznanie platnosti cestovného dokladu Slovenskou republikou podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu19aje príslušné ministerstvo vnútra.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie:

19aRozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1105/2011/EÚ z 25. októbra 2011 o zozname cestovných dokladov, ktoré oprávňujú držiteľa na prekročenie vonkajších hraníc a do ktorých možno vyznačiť vízum, a o vytvorení mechanizmu na vytváranie tohto zoznamu (Ú. v. EÚ L 287, 4. 11. 2011).“.
3. § 6 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:
„(5) Štátny príslušník tretej krajiny môže vycestovať cez vonkajšiu hranicu iba s platným cestovným dokladom; to neplatí v prípade administratívneho vyhostenia alebo návratu do krajiny pôvodu, krajiny tranzitu78alebo ktorejkoľvek tretej krajiny, do ktorej sa štátny príslušník tretej krajiny dobrovoľne rozhodne vrátiť a ktorá ho prijme.
(6) Policajný útvar zamietne vycestovať cez vonkajšiu hranicu štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ak sa nepreukáže platným cestovným dokladom; to neplatí v prípade administratívneho