dnes je 21.7.2024

Input:

161/2024 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

161/2024 Z. z.
ZÁKON
z 12. júna 2024,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 37/2002 Z. z., zákona č. 136/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 11/2006 Z. z., zákona č. 278/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 241/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 299/2014 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 305/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 213/2019 Z. z., zákona č. 90/2020 Z. z., zákona č. 312/2020 Z. z., zákona č. 354/2021 Z. z., zákona č. 187/2022 Z. z. a zákona č. 205/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 1 odsek 3 znie:
„(3) Tento zákon sa vo vymedzenom rozsahu vzťahuje aj na vykonávanie letov lietadiel v colných službách, vo vojenských službách a v policajných službách a lietadiel vykonávajúcich lety v štátnom záujme s príslušným označením alebo poznámkou v letovom pláne (ďalej len „štátne lietadlo“). Letom v štátnom záujme sa rozumie let vykonávaný lietadlom, ktoré je majetkom štátu v správe alebo užívaní orgánu štátnej správy alebo let vykonávaný na základe zmluvy medzi prevádzkovateľom lietadla, leteckým prevádzkovateľom alebo leteckým dopravcom v rozsahu jeho oprávnenia na výkon činnosti vydaného podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov1aaaa orgánom štátnej správy na výkon služby pátrania a záchrany, na zdolávanie požiarov, na zmiernenie alebo zamedzenie pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti,1aabna nácvik postupu pri mimoriadnej udalosti, na prepravu záchrannej jednotky, odborníkov alebo nákladu na humanitárne účely, na výkon záchrannej činnosti podľa osobitného predpisu,1aacna evakuáciu osôb z miesta ohrozenia zdravia alebo života na bezpečné miesto v Slovenskej republike alebo cez územie Slovenskej republiky na bezpečné miesto v cudzom štáte, na prepravu športovej reprezentácie Slovenskej republiky1aadschválený vládou Slovenskej republiky alebo na prepravu hlavy štátu v súvislosti s výkonom funkcie hlavy štátu, predsedu parlamentu v súvislosti s výkonom funkcie predsedu parlamentu, člena vlády v súvislosti s výkonom funkcie člena vlády alebo iných osôb určených vládou Slovenskej republiky.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1aaa až 1aad znejú:

1aaaNapríklad nariadenie Komisie (EÚ) č. 965/2012 z 5. októbra 2012, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa leteckej prevádzky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Ú. v. EÚ L 296, 25. 10. 2012) v platnom znení, nariadenie Komisie (EÚ) 2018/395 z 13. marca 2018, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá prevádzky balónov, ako