dnes je 21.7.2024

Input:

164/2024 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

164/2024 Z. z.
ZÁKON
z 12. júna 2024,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 266/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 149/2019 Z. z., zákona č. 393/2019 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 286/2021 Z. z., zákona č. 404/2021 Z. z. a zákona č. 92/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 1 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a rýchlostných ciest (ďalej len „vymedzené úseky ciest“)“ a slová „vymedzených úsekov ciest“ sa nahrádzajú slovami „vymedzených úsekov diaľnic“.
2. V § 2 ods. 1, 2 a 7, § 4 ods. 2, § 7 ods. 3, 5 a 7 a § 10 ods. 1 sa slová „vymedzené úseky ciest“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „vymedzené úseky diaľnic“ v príslušnom tvare.
3. Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

2Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/858 z 30. mája 2018 o schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre takéto vozidlá a o dohľade nad trhom s nimi, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 715/2007 a (ES) č. 595/2009 a zrušuje smernica 2007/46/ES (Ú. v. EÚ L 151, 14. 6. 2018) v platnom znení.“.
4. V § 2 ods. 4 sa slová „na kalendárny rok, na 365 dní, na 30 dní alebo na 10 dní“ nahrádzajú slovami „na 365 dní, na 30 dní, na 10 dní alebo na jeden deň“.
5. V § 2 odsek 8 znie:
„(8) Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) vydá všeobecne záväzný predpis, ktorým ustanoví
a) spôsob označenia vymedzených úsekov diaľnic, ktorých užívanie podlieha úhrade diaľničnej známky dopravnými značkami,
b) spôsob označenia vymedzených úsekov diaľnic, ktorých užívanie nepodlieha úhrade diaľničnej známky dopravnými značkami, a
c) zoznam vymedzených úsekov diaľnic, ktoré možno užívať bez úhrady diaľničnej známky.“.
6. § 3 vrátane nadpisu znie:
㤠3
Platnosť diaľničnej známky
(1) Diaľničná známka s 365-dňovou platnosťou je platná 365 dní vrátane dňa určeného užívateľom vymedzených úsekov diaľnic.
(2) Diaľničná známka s 30-dňovou platnosťou je platná 30 dní vrátane dňa určeného užívateľom vymedzených úsekov diaľnic.
(3) Diaľničná známka s 10-dňovou platnosťou je platná 10 dní vrátane dňa určeného užívateľom vymedzených úsekov diaľnic.
(4) Diaľničná známka s jednodňovou platnosťou je platná do 24.00 hodiny dňa určeného užívateľom vymedzených úsekov diaľnic.
(5) Deň určený užívateľom vymedzených úsekov diaľnic je prvým dňom platnosti diaľničnej známky. Ak