dnes je 21.7.2024

Input:

167/1950 Sb., Zákon o komunálních podnicích, platné do 31.12.1953

č. 167/1950 Zb.
[zrušené č. 105/1953 Zb.]
ZÁKON
ze dne 20. prosince 1950
o komunálních podnicích.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Oddíl I.
Komunální podniky a jejich poslání.
§ 1.
Komunální podniky jsou formou státního podnikání obdobnou národním podnikům. Jsou zaměřeny na podnikání významu místného (regionálního) a jsou provozovány pod vrchním vedením a dozorem státu vykonávaným především národními výbory. Prostřednictvím národních výborů jsou úzce spojeny s lidem, slouží jeho potřebám v souladu s celostátními zájmy a jsou pod jeho kontrolou.
§ 2.
V komunálních podnicích se kolektivy pracujících účastní v soudružské spolupráci výstavby socialismu. Posláním komunálních podniků je, aby přispívaly podle jednotného hospodářského plánu k uspokojování životních potřeb obyvatelstva, k odkrývání a využití místních zdrojů, hmotné a kulturní úrovně a k upevnění moci pracujícího lidu. Při tom spolupracují s ostatními složkami socialistického sektoru.
Oddíl II.
Zřizování komunálních podniků a jejich právní poměry.
§ 3.
Zřízení komunálního podniku.
(1) Komunální podniky jsou zřizovány národními výbory podle místních (regionálních) potřeb v souladu s jednotným hospodářským plánem.
(2) Zřízení komunálního podniku přísluší národnímu výboru, pod jehož bezprostředním vrchním vedením a dozorem bude podnik provozován (v dalším: „vedoucí národní výbor“).
(3) Vedoucí národní výbor stanoví komunálnímu podniku sídlo, název a obor podnikání.
§ 4.
Oblastní komunální podniky a účast dalších národních výborů.
(1) Činnost komunálního podniku je zpravidla zaměřena na uspokojování potřeb obyvatelstva v obvodu vedoucího národního výboru (komunální podniky místní [obecní, městské], okresní a krajské).
(2) Jestliže se provoz komunálního podniku zvýšenou měrou dotýká zájmů obyvatelstva širší oblasti, než je obvod působnosti vedoucího národního výboru, může vedoucí národní výbor přibrat k poradní a pomocné účasti národní výbory v této oblasti (oblastní komunální podnik).
(3) K tomu, aby činnost oblastního komunálního podniku podle odstavce 2 přesahovala hranice okresu, je třeba souhlasu krajského národního výboru; k tomu, aby přesahovala hranice kraje, je třeba souhlasu ministerstva vnitra.
(4) Také u komunálního podniku okresního nebo krajského, jehož provoz se dotýká zvýšenou měrou zájmů obyvatelstva některých obcí nebo okresů v obvodu vedoucího národního výboru, mohou být přibrány podřízené národní výbory k poradní a pomocné účasti.
§ 5.
Společné komunální podniky.
Komunální podniky se zřizují zpravidla jako podniky jednoho národního výboru (komunální podniky individuální). Je-li to však hospodářsky účelné, mohou se výjimečně dva nebo více národních výborů sdružit ke zřízení společného komunálního podniku. Takový podnik je pak provozován pod jejich společným vrchním vedením a dozorem. Jeden z nich, určený dohodou, po případě dohlédacím národním výborem (úřadem), má postavení vedoucího národního výboru a jedná se souhlasem přidružených národních výborů také jejich jménem.
§ 6.
Právní osobnost.
Komunální podniky jsou samostatné právnické osoby.
§ 7.
Národní majetek ve správě