dnes je 3.12.2023

Input:

168/1964 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Federativní republikou Kamerun

č. 168/1964 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 16. července 1964
o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Federativní republikou Kamerun
Dne 20. dubna 1964 byla v Paříži podepsána Dohoda o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Federativní republikou Kamerun.
Dohoda na základě svého článku 8 vstoupila v platnost dnem podpisu, tj. dnem 20. dubna 1964.
České znění Dohody se vyhlašuje současně.
 
Náměstek ministra:
dr. Pithart v. r.
 
DOHODA
o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Federativní republikou Kamerun
Vláda Československé socialistické republiky a vláda Federativní republiky Kamerun
přejíce si rozvíjet spolupráci obou států ve výchově, kultuře a sportu,
přesvědčeny, že tato spolupráce přispěje k upevnění přátelských vztahů mezi národy obou států,
rozhodly se uzavřít tuto Dohodu a za tím účelem jmenovaly svými zmocněnci:
vláda Československé socialistické republiky
pana Václava Pleskota,
vláda Federativní republiky Kamerun
pana Beb a Dona,

kteří, vyměnivše si své plné moci, jež shledali v naprostém pořádku a v náležité formě, se dohodli takto:
Článek 1
Smluvní strany budou na základě vzájemného přátelství a porozumění a dodržujíce zásady svrchovanosti, nevměšování a rovnosti, podporovat kulturní styky mezi oběma státy a přispívat k vzájemnému poznávání kulturních hodnot národů obou států a pokroku dosaženého na poli výchovy, kultury a sportu.
Článek 2
Smluvní strany budou podporovat zejména:
rozvoj spolupráce mezi školami, vědeckými a výzkumnými ústavy, výchovnými a kulturními svazy a organizacemi;
výměnu informací z oblasti výchovy, vědy, kultury a filmu a pořádání přednášek z těchto oborů;
pořádání výstav, výměnu literárních a uměleckých děl, pořádání koncertů, divadelních představení a sportovních akcí i návštěv odborníků, kteří se zabývají některým z oborů uvedených v tomto článku.
Článek 3
Každá z obou smluvních stran umožní podle svých možností odborníkům druhé strany výzkumy a studium na školách, institutech, archivech, knihovnách a muzejích své země, v souladu se statuty uvedených zařízení.
Článek 4
Každá z obou smluvních stran poskytne podle svých možností stipendia a bude se podílet na materiální pomoci, aby umožnila studium, výzkumné práce a specializaci studentům, technikům, inženýrům, vědcům a umělcům druhé smluvní strany.
Článek 5
Obě smluvní strany budou podporovat podle svých možností spolupráci mezi rozhlasovými a televizními organizacemi, tiskovými agenturami a filmovými podniky v souladu se zákonnými ustanoveními.
Článek 6
Smluvní strany učiní potřebná opatření k hlubšímu vzájemnému poznání svých zemí.
Článek 7
K provádění této Dohody smluvní strany vypracují a sjednají prováděcí plány, jejichž délka platnosti a způsob financování budou určeny společnou dohodou.
Článek 8
Tato Dohoda vstoupí v platnost dnem podpisu a zůstane v platnosti, pokud ji jedna ze smluvních stran písemně nevypoví ve lhůtě nejméně šesti měsíců.
Dáno v Paříži dne 20. dubna 1964 ve třech