dnes je 9.12.2023

Input:

17/1966 Sb., Vyhláška ministerstva dopravy o leteckém přepravním řádu, ve znění účinném k 17.3.1971

č. 17/1966 Zb.
[zrušené č. 143/1998 Z.z.]
VYHLÁŠKA
ministerstva dopravy
ze dne 14. března 1966
o leteckém přepravním řádu
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
15/1971 Sb.
(k 17.3.1971)
doplňuje
Ministerstvo dopravy stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 55 odst. 1 zákona č. 47/1956 Sb. o civilním letectví (leteckého zákona), a k provedení příslušných ustanovení občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. a hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb.:
ČÁST PRVNÍ
Všeobecná ustanovení
§ 1
Rozsah platnosti
(1) Letecký přepravní řád (dále jen přepravní řád) stanoví práva, povinnosti a odpovědnost československého provozovatele letecké dopravy (dále jen ,,dopravce“) jakož i práva, povinnosti a odpovědnost cestujících a přepravců.
(2) Přepravní řád se vztahuje na veškerou vnitrostátní a mezinárodní přepravu cestujících, zavazadel a zboží provozovanou dopravcem.
(3) Vnitrostátní přepravou je přeprava, při které podle smlouvy leží místo odletu a místo určení, ať již dojde k přerušení přepravy či nikoliv, na území československé socialistické republiky.
(4) Mezinárodní přepravou je přeprava, při které podle smlouvy leží místo odletu a místo určení, ať již dojde k přerušení přepravy či nikoliv, buď na území Československé socialistické republiky a jiného dalšího státu, nebo na území pouze Československé socialistické republiky, je-li stanoveno mezilehlé přistání v zahraničí.
(5) Ustanovení přepravního řádu musí být uplatňována tak, aby sloužila zájmům společnosti a aby letecká doprava uspokojovala účelně a hospodárně přepravní potřeby občanů a organizací.
§ 2
Činnost dopravce
(1) Dopravce provádí v souladu se státním plánem rozvoje národního hospodářství pravidelnou leteckou přepravu podle letových řádů a nepravidelnou leteckou přepravu na základě zvláštních ujednání.
(2) Za tímto účelem
a) plánuje, organizuje a provádí přepravu cestujících, zavazadel a zboží,
b) dbá o bezpečnost a včasnost přepravy cestujících a umožňuje jim pohodlí a používání společenských a kulturních zařízení,
c) zabezpečuje neporušenost přepravovaných zavazadel a zboží,
d) vykonává činnost vyplývající z generálního zastoupení zahraničních leteckých dopravců v Československé socialistické republice, zejména přijímá k přepravě po jejich linkách cestující, zavazadla a zboží,
e) je oprávněn obstarávat pozemní přepravu cestujících, zavazadel a zboží na letiště a z letiště nebo z jiných míst přistání a obstarávat sběrnou službu, jakož i organizovat dodávání zavazadel a zboží až k příjemci.
(3) Při provádění přepravy se může dopravce dát zastoupit jiným dopravcem, přitom odpovídá stejným způsobem, jakoby přepravu provedl sám.
§ 3
Omezení přepravy
Dopravce je oprávněn z povětrnostních, technických nebo i jiných příčin na něm nezávislých let odložit, zrušit nebo předčasně ukončit.
§ 4
Podrobné přepravní podmínky a tarify
Podrobná ustanovení o letecké přepravě cestujících, zavazadel a zboží obsahují podrobné přepravní podmínky vydané dopravcem se souhlasem ministerstva dopravy. Jízdné, přepravné a náhrady za služby spojené s leteckou přepravou stanoví tarify.
ČÁST DRUHÁ
Přeprava cestujících a zavazadel
§ 5
Základní ustanovení
(1) Cestující, který splnil podmínky