dnes je 9.12.2023

Input:

17/1970 Sb., Vyhláška Federálního výboru pro technický a investiční rozvoj a ministerstev výstavby a techniky České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky o udělování souhlasu k zahajování staveb, platné do 31.12.1977

č. 17/1970 Zb.
[zrušené č. 85/1977 Zb.]
VYHLÁŠKA
Federálního výboru pro technický a investiční rozvoj a ministerstev výstavby a techniky České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky
ze dne 28. února 1970
o udělování souhlasu k zahajování staveb
Federální výbor pro technický a investiční rozvoj, ministerstvo výstavby a techniky České socialistické republiky a ministerstvo výstavby a techniky Slovenské socialistické republiky stanoví podle § 6 písm. ch) zákona č. 53/1968 Sb., o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů, § 6 zák. č. 2/1969 Sb., České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, a § 1 a 11 zákona č. 207/1968 Sb., Slovenské národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy Slovenské socialistické republiky k provedení usnesení vlády Československé socialistické republiky z 23. 12. 1969 č. 327:
ČÁST PRVNÍ
Úvodní a obecná ustanovení
§ 1
Účel vyhlášky
(1) Touto vyhláškou se sleduje zlepšení realizace investiční výstavby v souladu se základními cíli plánu a odstranění jejích nedostatků, zejména snížení nadměrné rozestavěnosti, zkrácení neúměrných lhůt výstavby a celkové zvýšení úrovně, disciplíny a pořádku v přípravě investiční výstavby.
(2) Po dobu nezbytné potřeby bude zahajování všech staveb, na něž se tato vyhláška vztahuje (§ 2), vázáno na udělení státního souhlasu. Tak bude zabezpečeno, že napříště mohou být zahajovány jen stavby zahrnuté ve schválených ročních prováděcích plánech, jejichž plynulá realizace a budoucí provoz (užívání) jsou náležitě zabezpečeny a k jejichž zahájení byl udělen souhlas podle této vyhlášky.
§ 2
Rozsah platnosti
Vyhláška se vztahuje na všechny stavby o rozpočtovém nákladu nad 1,5 mil. Kčs,1) plánované k zahájení po 1. lednu 1970.
§ 3
Základní ustanovení
(1) K zahájení stavby je třeba:
a) povolení k zahájení stavby,
b) registrace.
(2) Zahájení stavby může být povoleno, jen bylo-li provedeno povolovací řízení podle § 4 - 8, popřípadě - u staveb uvedených v § 9 odst. 1 podle § 4 - 7 a 9.
(3) Stavba, jejíž zahájení bylo povoleno (dále „povolená stavba“), může být zahájena až po provedené registraci.
ČÁST DRUHÁ
Povolovací řízení
§ 4
Účel a rozsah povolovacího řízení
(1) V povolovacím řízení se prověří, nejdříve tři měsíce, nejpozději šest týdnů před zahájením stavby, podmínky, za kterých byla stavba zařazena do plánu, jakož i ostatní důležité podmínky, které nebyly stanoveny plánem (§ 5), ale jejichž splnění je nezbytné pro zajištění plynulé a včasné výstavby a budoucího provozu (užívání).
(2) K povolovacímu řízení mohou být navrženy jen stavby uvedené v plánu investiční výstavby, tj. v seznamech staveb schválených příslušnými národními nebo federálními orgány k zahájení v jednotlivých letech,2) nebo v režimech komplexní bytové výstavby (§ 9).
§ 5
Podmínky ověřované při povolovacím řízení
(1) Podmínky, za kterých byla stavba zařazena do plánu, jsou