dnes je 31.1.2023

Input:

17/2023 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 114/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú štátnozamestnanecké miesta, na ktorých môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky

17/2023 Z. z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 11. januára 2023,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 114/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú štátnozamestnanecké miesta, na ktorých môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky
Vláda Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 2 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 114/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú štátnozamestnanecké miesta, na ktorých môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky, sa mení takto:
V § 1 písm. a) sa vypúšťa siedmy bod a ôsmy bod.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. januára 2023.
 
Eduard Heger v. r.