dnes je 9.12.2023

Input:

170/1960 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Iráckou republikou

č. 170/1960 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 27. října 1960
o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Iráckou republikou
Dne 7. května 1959 byla v Bagdádu sjednána Dohoda o kulturní spolupráci mezi Československou republikou a Iráckou republikou.
Dohodu schválila vláda dne 2. září 1959.
Dohoda nabyla platnosti dnem 2. září 1959.
České znění Dohody se vyhlašuje současně.
 
David v. r.
 
DOHODA
o kulturní spolupráci mezi Československou republikou a
Iráckou republikou
Přejíce si upevnit přátelství mezi lidem obou zemí a usilujíce o rozšíření spolupráce v oblasti vědy, výchovy a kultury, vláda Československé republiky a vláda Irácké republiky se rozhodly podepsat tuto Dohodu a za tím účelem byli zmocněni
vládou Československé republiky
dr. František Kahuda,
ministr školství a kultury,
vládou Irácké republiky
Muhiddin Abdul Hamid,
ministr výchovy,

kteří po výměně svých plných mocí a po ověření jejich správnosti se dohodli na tomto:
Článek 1
Obě smluvní strany budou rozvíjet spolupráci a výměnu zkušeností mezi vědeckými, kulturními, výchovnými a zdravotnickými organizacemi obou zemí a za tím účelem umožní vzájemné návštěvy universitních profesorů, učitelů středních škol a technických škol, jakož i členů výše uvedených organizací a dalších institucí.
Článek 2
Obě smluvní strany poskytnou stipendia a další výhody občanům druhé smluvní strany a umožní jim studium na svých universitách, uměleckých, technických a jiných školách.
Článek 3
1. V rámci svých zákonů a nařízení každá smluvní strana umožní zřízení kulturního střediska druhé strany na svém území.
2. Rozsah a činnost kulturního střediska budou vymezeny zvláštní dohodou mezi oběma smluvními stranami.
Článek 4
Obě smluvní strany budou rozvíjet vzájemné kulturní vztahy, organizovat hudební a umělecká představení, přednášky, umělecké, archeologické a vědecké výstavy, umožňovat vzájemné návštěvy kulturních, uměleckých, sportovních a studentských delegací a podporovat spolupráci oficiálních vědeckých organizací a uměleckých sdružení.
Článek 5
Obě smluvní strany prostudují otázku vzájemného uznání diplomů a vědeckých titulů a budou-li to pokládat za nezbytné, sjednají za tím účelem zvláštní dohodu.
Článek 6
Obě smluvní strany budou napomáhat vzájemnému rozvíjení návštěv mezi mládežnickými organizacemi a přátelských utkání mezi sportovními organizacemi.
Článek 7
Obě smluvní strany umožní vzájemnou výměnu knih, kulturních, vědeckých a uměleckých časopisů, duplikátů nebo odlitků starobylých památek, filmů pro kina a televizi a budou podporovat organizaci filmových festivalů.
Článek 8
Obě smluvní strany umožní publikování překladů význačných vědeckých, kulturních a uměleckých děl občanů druhé smluvní strany.
Článek 9
Obě smluvní strany budou napomáhat upevňování spolupráce v oblasti tisku, rozhlasu a televize a umožní vzájemnou výměnu zástupců oficiálních tiskových agentur.
Článek 10
Obě smluvní strany v rámci svých možností založí na svých universitách nebo vědeckých institucích katedry nebo sekce studia jazyka,